ข่าวสารและกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สนับสนุนระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online ในการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

 

 

Pic255Re

Pic299Re_1

 

   วันที่ 16  กรกฏาคม 2561 ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และท่านรอง ผศ.ดร. สุสารี ประคินกิจ  ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด ร่วมกับบริษัท Star Software นำโดย นายรัมยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ ร่วมพูดคุยและให้การสนับสนุนระบบการทดสอบ Online  ในการสอบกลางภาคของนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและอาจารย์  ถึงความสะดวกรวดเร็วในการสอบออนไลน์ รวมถึงนักเรียนที่สอบมีความตื่นเต้นในการสอบออนไลน์ครั้งนี้

   โดยก่อนการสอบได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการทำข้อสอบ Online ก่อนเริ่มทำการสอบ ซึ่งสามารถใช้ โน๊ตบุ๊ค คนละ 1 เครื่อง สมาร์ทโฟน  เนื่องจากไม่ต้องมานั่งฝนกระดาษคำตอบให้เมื่อยนิ้ว  เพียงแค่อ่านกดและคลิกเลือกคำตอบในระบบ ซึ่งใช้เวลาอันสั้น สะดวก ชัดเจน และรวดเร็ว ในการนี้ท่านรองฯ คุมการนำเข้าข้อสอบ เนื่องจากเป็นข้อสอบส่วนกลาง ซึ่งสอบเหมือนกัน พร้อมกัน ทุกแห่งทั้งประเทศ วัดศักยภาพในการสอบกลางภาคของนักศึกษา ซึ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


 

 

Pic355Re

Pic266Re_1

 

 

 

Pic377Re

Pic388Re


   ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้ทางสถาบันมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ 
Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครู อาจารย์ ได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

   อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

   ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

   คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ

ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

   นอกจากนี้ รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน เลือกได้ รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้

    รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อม ร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r ) รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบคลังข้อสอบ ณ มหาวิทยาลัยสยามจะสามารถขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัย ที่สนใจทั่วประเทศ และทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคำชม ด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ อบรมระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการจัดการคลังข้อสอบและการสอบ Online ของบริษัท Star software นั้นมีความน่ารัก เป็นกันเอง รวมถึงขั้นตอนการอบรมและอธิบายภาพรวมระบบได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย จากผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ ถือเป็นกำลังใจที่ดี ในการทำงานต่อไป

 

 

 

อ่านต่อ...