ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา Sarasas Ektra School ระบบคลังข้อสอบ ออนไลน์

 

Pic346Re  Pic352Re_2

   เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2562  นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ร่วมด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังข้อสอบออนไลน์

โดยมี นายทัศนัย ยิ่งอริยกุล  Training Support  เข้าร่วมให้การอบรม พูดคุยถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่เข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งหมายรวมถึง การใช้ระบบการสอบ Online

บริษัท  Star Software  ได้ส่งทีมงาน นำโดย

   - นายทัศนัย ยิ่งอริยกุล      Training Support

   - นายอานันท์ มะมลิลา       Training Support

   ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

   อีกทั้ง โรงเรียน ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

   ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

   คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ

   ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆ เพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน เลือกได้ รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้

รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อม ร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r ) รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน

   โดยในการนี้ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการสนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะสามารถพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบคลังข้อสอบและการสอบ online ต่อไป  บริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online จะขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศต่อไป ในยุคการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษา 4.0

   ปัจจุบันโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับ เตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English)

 Pic347Re Pic355Re_3

 

อ่านต่อ...