ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21 (ระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่ม ลดคะแนนพฤติกรรม)โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

 

 Pic444Re_9 Pic446Re_3

   วันที่ 26  สิงหาคม 2562  นางสาวนิติพร เนติ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนานายกพิทยากร ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายใต้สังกัด เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21 (ระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่ม ลดคะแนนพฤติกรรม ณ โรงเรียน บ้านนา “นายกพิทยากร”)

   ภาพรวมระบบ

   สามารถบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนตั้งแต่มาถึงโรงเรียน การเข้าเรียน/ขาด/ลา/มาสาย ในแต่ละรายวิชา รายคาบเรียนและเวลาออกจากโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองทราบข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน

บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานและตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

-          สามารถวิเคราะห์สัดส่วนเวลาเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้ปกติและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

-          สามารถบันทึกตารางสอนและมีรายงานแสดงตารางสอนอาจารย์ ตารางสอนนักเรียน ตารางสอนรายบุคคลและตารางการสอนแต่ละกลุ่มสาระได้

-          สามารถกำหนดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร/หมวดวิชาเรียน/กลุ่มวิชา สาระแกนกลาง มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และแสดงรายละเอียดของแผนการเรียนของนักเรียนตามระดับชั้นได้

-          สามารถบันทึกรายละเอียดการสอนรายคาบเรียนของครู เพื่อให้ผู้บริหาร ครู สามารถจัดทำเป็นแฟ้มรายงานการสอนรายคาบสำหรับการนิเทศการศึกษาสำหรับครู และยังใช้เป็น แฟ้มสะสมผลงานของครูเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในการเลื่อนขั้นตำแหน่งและขั้นเงินเดือน

-          เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูฝ่ายวิชาการ สามารถวิเคราะห์คุณภาพการสอนของครูเป็นรายบุคคล รายวิชาได้

   ระบบบริหารเวลาเรียน(Check Time)

   เพื่อให้ครูและผู้ปกครองตรวจสถานะและประวัติการเข้าเรียนของนักเรียนได้ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองว่าบุตร-หลาน ในความดูแลได้มาโรงเรียนและเข้าเรียน จริง เพื่อให้ทราบว่าประวัติการสอนรายคาบวิชาของครูได้ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและทันต่อ   เหตุการณ์ - ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้ โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ คุณครูให้นักเรียนสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท๊บเล็ท สมาร์ทโฟน อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆ ทันทีด้วยเช่นกัน

 

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการร่วมพูดคุย อธิบายให้ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในอนาคตอันใกล้ต่อไป2019-08-26_15-20-02อ่านต่อ...