ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมการดำเนินงานของกลุ่ม รร.ผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ประจำปี 2562 และอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บนโลก Online

 Pic419Re Pic415Re_1


   เมื่อวันที่  
27-28 มกราคม 2562  นายสมพร  สุขอร่ามผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นประธานในการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการสำหรับโรงเรียน เวลา 08.30-16.30 น. โดยบริษัท Star Software นำโดย คุณรัมยง  อนุมานราชธน  ประธานบริษัท Star Software เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานของบริษัท และนวัตกรรมด้านการศึกษา ประกอบการจัดสัมมนาดังกล่าว  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนิทรรศการประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา  จำนวนทั้งสิ้น  300 นาย

 Pic422Re_7 Pic423Re_1

 

   บริษัท ส่งทีมเข้าร่วมการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ร่วมพูดคุยและอธิบายถึง ภาพรวมระบบ และนวัตกรรมด้านการศึกษา

   นำโดย - นางสาวพรชนก สืบสันติพงษ์ SALES

             - นายณัฐพล รุ่งพิทักษ์ไพศาล Training Support Manager

   เข้าร่วมให้การอบรม และบรรยายถึง การศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากผู้บริหารสถานศึกษา ที่มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ การเริ่มต้นโครงการ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

ซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็น 6 ระบบ ดังนี้

   1) ระบบจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

   2) ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล

   3) ระบบรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายคาบ - ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ - ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของนักเรียนและครู -             ระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุครุภัณฑ์

   1) ระบบจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ช่วยคุณครูในการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการแนะนำของคุณครู เกิดทักษะชีวิตและอาชีพเท่าทันเทคโนโลยี ในขณะที่คุณครูสามารถประเมินพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยได้อย่างครบถ้วน

   2) ระบบจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล คุณครูสามารถวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนรายบุคคลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านระบบการทดสอบที่คุณครูสามารถจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งจัดเก็บ คลังข้อสอบ คลังบทเรียน เพื่อให้เป็นคลังความรู้อันล้ำค่าของโรงเรียนสืบไป

   3) ระบบรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายคาบ เพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถตรวจสถานะและประวัติ การเข้าเรียนรายคาบตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียนได้ นอกจากนี้ ระบบยังบันทึกประวัติการสอนของคุณครู เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศการสอนได้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขอย่างทันท่วงที

   (3.1) ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ ผู้บริหารสามารถติดตามโครงการว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนสร้างระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในแต่ละด้านได้ตลอดเวลา และลดการใช้กระดาษ การจัดทำแผน สามารถทำได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   (3.2) ระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุครุภัณฑ์

   - บันทึกรายชื่อพัสดุได้ไม่จำกัด

   - ระบุรายละเอียดในการขอซื้อ/ ขอจ้าง

   - บันทึกขออนุมัติซื้อพัสดุ/จ้าง รายการต่างๆได้ไม่จำกัด

   - สามารถพิมพ์บาร์โค้ดที่เป็นรหัสครุภัณฑ์ เพื่อนำไปติดกับตัวครุภัณฑ์ได้

   - คำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ได้

   (3.3) ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของนักเรียนและครู

   - ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของนักเรียน มีระบบรวบรวมและจัดเก็บผลงานของนักเรียนอย่างเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหาและนำข้อมูลมาใช้ สามารถแสดงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆของผู้เรียนรายบุคคลได้

   - ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของครู เป็นแหล่งเก็บประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติการสัมมนา การอบรมหรือการศึกษาดูงาน ประวัติ การสอน สามารถสะสมผลงาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวนำมาเป็นเอกสารประกอบการประเมิน คุณลักษณะ หรือผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนให้ สมบรูณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

   การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

(Student-Centered)

   โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด

คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

   เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัย ความรู้ในหลายด้าน ความรู้ด้านสารสนสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ และความรู้ด้านเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ และช่วยการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการดำเนินการให้มีระบบ สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการประสิทธิภาพทุกกระบวนการเรียนรู้

 

 Pic416Re_1 Pic426Re_1


   โดยในการนี้ ทางบริษัท  
Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการออกบูธ ร่วมพูดคุย อธิบาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  ต่อไป

อ่านต่อ...