ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่ม ลดคะแนนพฤติกรรม โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

 

   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายใต้สังกัด เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่ม ลดคะแนนพฤติกรรม ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

 

   ภาพรวมระบบ

   สามารถบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนตั้งแต่มาถึงโรงเรียน การเข้าเรียน/ขาด/ลา/มาสาย ในแต่ละรายวิชา รายคาบเรียนและเวลาออกจากโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองทราบข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน

   บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานและตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

   สามารถวิเคราะห์สัดส่วนเวลาเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้ปกติและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

   สามารถบันทึกตารางสอนและมีรายงานแสดงตารางสอนอาจารย์ ตารางสอนนักเรียน ตารางสอนรายบุคคลและตารางการสอนแต่ละกลุ่มสาระได้

   สามารถกำหนดแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร/หมวดวิชาเรียน/กลุ่มวิชา สาระแกนกลาง มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และแสดงรายละเอียดของ        แผนการเรียนของนักเรียนตามระดับชั้นได้

   สามารถบันทึกรายละเอียดการสอนรายคาบเรียนของครู เพื่อให้ผู้บริหาร ครู สามารถจัดทำเป็นแฟ้มรายงานการสอนรายคาบสำหรับการนิเทศการศึกษาสำหรับครู และยังใช้    เป็น แฟ้มสะสมผลงานของครูเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในการเลื่อนขั้นตำแหน่งและขั้นเงินเดือน

   เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูฝ่ายวิชาการ สามารถวิเคราะห์คุณภาพการสอนของครูเป็นรายบุคคล รายวิชาได้

   ระบบบริหารเวลาเรียน(Check Time)

   เพื่อให้ครูและผู้ปกครองตรวจสถานะและประวัติการเข้าเรียนของนักเรียนได้ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองว่าบุตร-หลาน ในความดูแลได้มาโรงเรียนและเข้าเรียน จริง เพื่อให้ทราบว่าประวัติการสอนรายคาบวิชาของครูได้ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและทันต่อ    เหตุการณ์ - ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

   เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่าย

   เพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ คุณครูให้นักเรียนสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท๊บเล็ท สมาร์ทโฟน อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆ ทันทีด้วยเช่นกัน

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการออกบูธ ร่วมพูดคุย อธิบายให้ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

 

 Pic934Re Pic935Re

   

อ่านต่อ...