ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนไชยาวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดทำแผนและติดตาม โครงการ เพื่อการประกันคุณภาพ

   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสุรศักดิ์ อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา ร่วมด้วย นางวาสนา วิเศษ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอิงระบบประกัน  ผู้ประสานงานและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการแผนในมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือและลดขั้นตอนการทำงานของผู้บริหารในการบริหารงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา

   ซึ่งในการนี้ บริษัท Star software ได้ส่งทีมงาน นำโดย

   - คุณศุภชัย สุมิตราวนิช     Training Support

   - คุณเทพประธาน บุญพรม Training Support เข้าร่วมให้การอบรมและบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดทำแผนอิงระบบประกันคุณภาพ

   ภาพรวมระบบ

   - เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   - ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน เวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้

   - ผู้บริหารสามารถทราบ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้

   - มีรายงานรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ในการเร่งรัดและติดตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สพฐ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามมาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

   ขอบเขตของระบบ

   วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรมที่เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่สะท้อนไปสู่ตัวบ่งชี้รายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน และจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเองที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายภายในหรือภายนอกโรงเรียน

   โดยระบบจะถูกติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายของโรงเรียน สำหรับเครื่องที่ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติมเพียงเรียกใช้งานผ่าน Internet Browserกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบต่างๆในแต่ละเมนู ผ่านการ Login โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลหลักพื้นฐาน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณ

   - บันทึกระดับการพัฒนาที่คาดหวังได้

   - บันทึกกลยุทธ์ที่กำหนดใช้ในแต่ละปีการศึกษาได้

   - บันทึกรายชื่อโครงการที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์

   - บันทึกรายชื่อกิจกรรมในแต่ละโครงการได้

   - บันทึกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมได้

   - บันทึกประวัติการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้

   - กำหนดเกณฑ์ที่ผ่านของตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่บันทึกได้

   - บันทึกผลการประเมินในรูปแบบร้อยละ ของการประเมินในแต่ละกิจกรรมของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ได้

   - แสดงผลการประเมินในรูปแบบ Tree view เพื่อสะดวกต่อการดูในภาพรวมของผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา และทั้งนี้ระบบจะต้องสามารถรายงานผลได้ว่าภายใต้ผลการประเมินทุกมาตรฐาน มีโครงการ หรือกิจกรรมใด ที่ผ่านหรือยังไม่ผ่านการประเมิน

   - กำหนดประเภทงบประมาณต่างๆที่ต้องการนำมาใช้ในระบบได้

   - กำหนดรูปแบบการดำเนินงานแต่ละชนิดที่มีค่าใช้จ่ายได้

   - กำหนดรายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทได้

   - สรุปยอดผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมของทุกๆโครงการที่จัดขึ้นได้ รายงานสำหรับใช้เบื้องต้นได้ดังนี้

   - รายงานเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน

   - รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้

   - รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพในสถานสถานศึกษา

   - รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

   - รายงานโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

   - รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เทียบกับระดับการพัฒนา

   - รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีงบประมาณ

   - รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีการศึกษา

   - สามารถพิมพ์เอกสารขออนุมัติโครงการได้

   - สามารถพิมพ์เอกสารแบบประเมินของกิจกรรมได้

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการจัดทำแผนอิงระบบประกัน หนึ่งในระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ระบบจะช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) มีข้อมูลและรูปแบบรายงานต่างๆ สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเร่งรัด และติดตามการพัฒนาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความชัดเจน และความโปร่งใสในการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ รวมถึงสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณให้กับ สพท.,สพฐ. และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียน สถานศึกษา สถาบัน ที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

 Pic702Re Pic703Re_2


อ่านต่อ...