ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

   วันที่ 9 กันยายน 2562  นายอัฏฐผล  ถิรพรพงษ์ศิริ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์  ร่วมกับบริษัท Star Software  จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมระบบติวคณิตศาสตร์ เบื้องต้นเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3  และสนับสนุนระบบการทดสอบ Online  ของนักเรียนในครั้งนี้ 

   หลักการและเหตุผล

   โดยก่อนทำการทดสอบ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการทำข้อสอบ Online โดยแบบทดสอบ 1 ชุดใช้เวลาการทดสอบ 30 นาที แบ่งข้อตาม Blueprint การ Test ทางคณิตศาสตร์ ตามหัวข้อ 21 หัวข้อ  เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เน้นกระบวนการเรียน การสอนเป็นหลัก สามารถตอบโจทย์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ ระบบสามารถ ออกรายงานทันที และสามารถบอกได้ว่าเด็กนักเรียนคนไหน อ่อนคณิตศาสตร์ด้านไหน อาทิ การบวก ลบ คูณ หาร ,การหา ค.ร.น, การหา ห.ร.ม เนื่องจากในแต่ละโรงเรียนไม่สามารถคัดกรองได้ว่าเด็กนักเรียน สอบตกในเรื่องใด และมีพื้นฐานคณิตศาสตร์อ่อนจุดไหน เพื่อให้สามารถจัดการเรียน การสอนให้ตรงตามตัวชี้วัด ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและอาจารย์  ถึงความสะดวกรวดเร็วในการสอบออนไลน์เพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3

   ดังนั้น ผู้เรียนทุกคน จะต้องผ่านการกรองพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อน เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนแต่ละคน เริ่มมีปัญหาทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับใด เรื่องอะไร แล้วจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อรักษาปัญหาดังกล่าวให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานดีขึ้นจนสามารถเรียนรู้ได้ทันผู้เรียนคนอื่นๆได้

กระบวนการเตรียมความพร้อม O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน

1.             กระบวนการคัดกรองเด็ก

2.             ขั้นตอนการปรับพื้นฐาน

3.             ขั้นตอนการทดสอบระหว่างติว

4.             Post Test จากข้อสอบ O-Net

โดยระบบสามารถตอบโจทย์ การจัดการเรียนการสอนตรงตามตัวชี้วัด

-               การสอบรายบท

-               การตัดเกรดรายบท

-               การวัดคะแนน % เด็กรายบท (เพื่อวัดว่าเด็กตก หัวข้ออะไร) ซึ่งสามารถคัดกรองเด็กนักเรียนได้ทั้งหมด

   โดยในการนี้ ทางบริษัท  Star Software   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3 จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.0 ต่อไป

 

 Pic296Re Pic298Re


อ่านต่อ...