ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานพัสดุ โรงเรียนเทพศิรินทร์

 

 

Pic899RE

Pic900Re_1 

   วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายอนันต์ ทรัพย์วารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ  รองผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และบุคคล (รองประธานกรรมการ)โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานพัสดุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 139 อาคารเยาวมาลย์ เวลา 9.00 .

ซึ่งในการนี้ บริษัท Star Software ได้ส่งทีมงาน  นำโดย

-         คุณนนทศรณ์  นรเศรษฐ์วณิชย์     Support และ

-         คุณศุภชัย  สุมิตราวนิช               Training Support 

เข้าร่วมให้การอบรมและบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ พัสดุ-คุรุภัณฑ์

ภาพรวมระบบ

   เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังช่วยในการประมวลผลรายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน อันจะนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อมีการจัดซื้อ/จ้าง และตรวจรับสินค้า ระบบจะทำการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ สามารถคำนวนค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ บันทึกซ่อมแซม จำหน่าย สูญหาย ขายหรือบริจาค ซึ่งทำให้ทราบสถานะของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงสามารถ

ติดตาม และตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของระบบ

   สามารถกำหนดอักษรนำหน้าเลขที่เอกสารต่างๆได้ตามความต้องการ เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ใบตรวจรับ ใบเบิกวัสดุ เป็นต้น

สามารถบันทึกและกำหนดประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ขายได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีได้เองและรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีในอนาคต รวมทั้งสามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

-          สามารถบันทึกรายชื่อบุคลากร รายชื่อผู้ขาย รายชื่อฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระได้

-          สามารถบันทึกหมวดเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ/จ้าง

-          สามารถบันทึกขออนุมัติซื้อพัสดุ/จ้าง เบิกค่าใช้จ่ายได้ โดยอ้างอิงรหัสพัสดุหรือรายการต่างๆ ที่กำหนดไว้

-          สามารถระบุรายละเอียดในการขอซื้อ/ขอจ้าง เช่น ฝ่ายงานผู้ขอซื้อ/ขอจ้าง วันที่ต้องการ เป็นต้น

-          สามารถบันทึกรายการภาษี (Vat) ในการขออนุมัติซื้อพัสดุ/จ้าง ได้

-          สามารถบันทึกขออนุมัติซ่อมแซมรายการสินทรัพย์ต่างๆได้ โดยอ้างอิงรหัสสินทรัพย์

-          สามารถระบุผู้ขายได้มากกว่า 1 ราย ในแต่ละเลขที่เอกสาร และระบุคณะกรรมการตรวจรับได้สูงสุดจำนวน 6 คน

-          สามารถระบุจำนวนสินค้าที่ตรวจรับ จำนวนเงิน รายละเอียดส่วนลด รายละเอียดค่าปรับ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (WHT) ในการตรวจรับได้

-          ระบบบันทึกขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์โดยอัตโนมัติ จากการตรวจรับครุภัณฑ์ในระบบงานจัดซื้อ/จ้าง

สามารถบันทึกรูปถ่าย สถานที่ใช้งานครุภัณฑ์ได้โดยระบุเป็นลักษณะของระดับ (Level) เช่น อาคาร --> ชั้น --> ห้อง

เป็นต้น

-          บันทึกหน่วยนับ ประเภทของครุภัณฑ์ คำนวณและคิดค่าเสื่อมราคา พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขด้านมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าซาก ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมได้

-          บันทึกหมวดของพัสดุและรายชื่อพัสดุ โดยแยกกลุ่มของพัสดุเป็น วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุถาวร หนังสือ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

-          สามารถบันทึกรายการครุภัณฑ์ที่ตรวจพบภายหลัง หรือได้รับบริจาคและยกยอดครุภัณฑ์ได้

-          สามารถบันทึกรายละเอียดการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ได้ เช่น หมายเลขอ้างอิง (ทะเบียนรถยนต์ / หมายเลขเครื่อง) วันที่สิ้นสุดการรับประกัน ผู้รับผิดชอบการใช้งาน สถานที่ตั้งของครุภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น

-          สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะครุภัณฑ์ เช่น ใช้ได้ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย ไม่ใช้ เป็นต้น

-          สามารถบันทึกและเก็บประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ได้

-          สามารถทำการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือตัดจำหน่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น ตัดจำหน่ายเป็นศูนย์ ขาย หรือบริจาค ได้

-          สามารถพิมพ์บาร์โค้ดรหัสครุภัณฑ์เพื่อนำไปติดกับตัวครุภัณฑ์ และใช้ในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปีได้

 

            โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบพัสดุ-คุรุภัณฑ์  นั้นจะป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังช่วยในการประมวลผลรายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน อันจะนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามงานพัสดุ-คุรุภัณฑ์ ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความชัดเจน และความโปร่งใสในการทำงานให้กับผู้บริหาร รวมถึงสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณให้กับ สพท.,สพฐ. และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียน สถานศึกษา สถาบัน ที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ต่อไป

 

Pic914Re

 Pic912Re_1

อ่านต่อ...