ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำแผนอิงระบบประกัน (Sar) ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

Pic333Re_3

Pic555Re_1

Pic666Re

Pic222Re_4

   เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนอิงระบบประกัน SAR ร่วมด้วยท่านรอง สุจินดา พัชรภิญโญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ผู้ประสานงานและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการแผนในโรงเรียนสมุทรปราการ  จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือและลดขั้นตอนการทำงานของผู้บริหารในการบริหารงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา

ซึ่งในการนี้ บริษัท Star Software ได้ส่งทีมงาน  นำโดย

-         คุณนนทศรณ์  นรเศรษฐ์วณิชย์  Support และ

-         คุณศุภชัย  สุมิตราวนิช              Training Support 

เข้าร่วมให้การอบรมและบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดทำแผนอิงระบบประกันคุณภาพ

ภาพรวมระบบ

-         เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-         ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน เวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้

-         ผู้บริหารสามารถทราบ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้

-         มีรายงานรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ในการเร่งรัดและติดตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สพฐ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามมาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ขอบเขตของระบบ

            วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรมที่เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่สะท้อนไปสู่ตัวบ่งชี้รายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน และจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเองที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

            สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายภายในหรือภายนอกโรงเรียน โดยระบบจะถูกติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายของโรงเรียน สำหรับเครื่องที่ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติมเพียงเรียกใช้งานผ่าน Internet Browser กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบต่างๆในแต่ละเมนู ผ่านการ Login

 

โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลหลักพื้นฐาน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณ

 

บันทึกระดับการพัฒนาที่คาดหวังได้

 

บันทึกกลยุทธ์ที่กำหนดใช้ในแต่ละปีการศึกษาได้

 

บันทึกรายชื่อโครงการที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์

 

บันทึกรายชื่อกิจกรรมในแต่ละโครงการได้

 

บันทึกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมได้

 

บันทึกประวัติการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้

 

กำหนดเกณฑ์ที่ผ่านของตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่บันทึกได้

 

บันทึกผลการประเมินในรูปแบบร้อยละ ของการประเมินในแต่ละกิจกรรมของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ได้

 

แสดงผลการประเมินในรูปแบบ Tree view เพื่อสะดวกต่อการดูในภาพรวมของผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา และทั้งนี้ระบบจะต้องสามารถรายงานผลได้ว่าภายใต้ผลการประเมินทุกมาตรฐาน มีโครงการ หรือกิจกรรมใด ที่ผ่านหรือยังไม่ผ่านการประเมิน

 

กำหนดประเภทงบประมาณต่างๆที่ต้องการนำมาใช้ในระบบได้

 

กำหนดรูปแบบการดำเนินงานแต่ละชนิดที่มีค่าใช้จ่ายได้

 

กำหนดรายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทได้

 

สรุปยอดผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมของทุกๆโครงการที่จัดขึ้นได้

 

รายงานสำหรับใช้เบื้องต้นได้ดังนี้

 

รายงานเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน o รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้

 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพในสถานสถานศึกษา

 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

 

รายงานโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

 

รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เทียบกับระดับการพัฒนา

 

รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีงบประมาณ

 

รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีการศึกษา

 

สามารถพิมพ์เอกสารขออนุมัติโครงการได้

 

สามารถพิมพ์เอกสารแบบประเมินของกิจกรรมได้

 

            โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการจัดทำแผนอิงระบบประกัน หนึ่งในระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ระบบจะช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณและรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) มีข้อมูลและรูปแบบรายงานต่างๆ สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเร่งรัด และติดตามการพัฒนาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความชัดเจน และความโปร่งใสในการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ รวมถึงสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณให้กับ สพท.,สพฐ. และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียน สถานศึกษา สถาบัน ที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ต่อไป

 

 

อ่านต่อ...