ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำแผนอิงระบบประกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์

 

 

Pic44Re_4 

Pic22Re_5

           เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอิงระบบประกัน SAR ณ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ร่วมด้วย ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผู้ประสานงานและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการแผนในมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือและลดขั้นตอนการทำงานของผู้บริหารในการบริหารงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา

ซึ่งในการนี้ บริษัท Star software ได้ส่งทีมงาน  นำโดย

-         คุณวุฒิชัย พุ่มพวง  Application Development และ

-         คุณณัฐพล รุ่งพิทักษ์ไพศาล Training Support  Manager

เข้าร่วมให้การอบรมและบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดทำแผนอิงระบบประกันคุณภาพ

ภาพรวมระบบ

-         เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-         ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน เวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้

-         ผู้บริหารสามารถทราบ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้

-         มีรายงานรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ในการเร่งรัดและติดตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สพฐ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามมาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

ขอบเขตของระบบ

            วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรมที่เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่สะท้อนไปสู่ตัวบ่งชี้รายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน และจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเองที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายภายในหรือภายนอกโรงเรียน โดยระบบจะถูกติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายของโรงเรียน สำหรับเครื่องที่ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติมเพียงเรียกใช้งานผ่าน Internet Browserกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบต่างๆในแต่ละเมนู ผ่านการ Login

โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลหลักพื้นฐาน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณ

บันทึกระดับการพัฒนาที่คาดหวังได้

บันทึกกลยุทธ์ที่กำหนดใช้ในแต่ละปีการศึกษาได้

บันทึกรายชื่อโครงการที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์

บันทึกรายชื่อกิจกรรมในแต่ละโครงการได้

บันทึกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมได้

บันทึกประวัติการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้

กำหนดเกณฑ์ที่ผ่านของตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่บันทึกได้

บันทึกผลการประเมินในรูปแบบร้อยละ ของการประเมินในแต่ละกิจกรรมของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ได้

แสดงผลการประเมินในรูปแบบ Tree view เพื่อสะดวกต่อการดูในภาพรวมของผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา และทั้งนี้ระบบจะต้องสามารถรายงานผลได้ว่าภายใต้ผลการประเมินทุกมาตรฐาน มีโครงการ หรือกิจกรรมใด ที่ผ่านหรือยังไม่ผ่านการประเมิน

กำหนดประเภทงบประมาณต่างๆที่ต้องการนำมาใช้ในระบบได้

กำหนดรูปแบบการดำเนินงานแต่ละชนิดที่มีค่าใช้จ่ายได้

กำหนดรายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทได้

สรุปยอดผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมของทุกๆโครงการที่จัดขึ้นได้

รายงานสำหรับใช้เบื้องต้นได้ดังนี้

รายงานเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน o รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพในสถานสถานศึกษา

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

รายงานโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เทียบกับระดับการพัฒนา

รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีงบประมาณ

รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีการศึกษา

สามารถพิมพ์เอกสารขออนุมัติโครงการได้

สามารถพิมพ์เอกสารแบบประเมินของกิจกรรมได้

            โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการจัดทำแผนอิงระบบประกัน หนึ่งในระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ระบบจะช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณและรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) มีข้อมูลและรูปแบบรายงานต่างๆ สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเร่งรัด และติดตามการพัฒนาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความชัดเจน และความโปร่งใสในการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ รวมถึงสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณให้กับ สพท.,สพฐ. และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียน สถานศึกษา สถาบัน ที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ต่อไป

 Pic33Re_4

Pic55Re_5 

อ่านต่อ...