ข่าวสารและกิจกรรม

การเช็คชื่อเด็กนักเรียน เข้าระบบ Smart Phone โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

Pic90Re

 

   เมื่อวันที่  13 ธันวาคม  2560  นายบรรหาร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ  ร่วมด้วยคณะ ครู อาจารย์ และบุคลากรภายใต้สังกัด   สนับสนุน การใช้ระบบเช็คชื่อรายคาบ (Check Time) ซึ่งทางบริษัทจัดทำโครงการพัฒนาระบบการเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรม  เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ทราบประวัติการสอนรายคาบวิชาของครูได้ ทั้งนี้ได้รับความสนใจ  จากคณะครูและอาจารย์ เป็นอย่างดี

-              สามารถสรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนในแต่ละรายวิชา เพื่อใช้ประกอบในการออกใบ ปพ.5 ได้

-              สามารถสรุปและ Export ไฟล์ เพื่อรวบรวมเนื้อหา/บทเรียน ที่ครูแนบไฟล์สอนในแต่ละคาบวิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษาได้

-              ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                ผู้บริหาร ทราบสถานการณ์เข้าห้องเรียนของนักเรียนได้ตลอดเวลา อาทิ การเข้าเรียนรายคาบ ,การมาสายรายคาบ,การขาดเรียน, คะแนนพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน  ลดการใช้กระดาษ

                คุณครู อาจารย์   การเช็คชื่อทำได้อย่างรวดเร็ว ระบบคำนวณเวลาเรียนให้โดยอัตโนมัติ  สามารถ เพิ่ม-ลดคะแนนพฤติกรรม บันทึกเหตุผลผ่านระบบได้อย่างสะดวก แจ้งผู้ปกครองผ่าน SMS ได้ทันที

                ผู้ปกครอง ได้รับการแจ้งเตือนมาสาย การไม่เข้าเรียน การไม่ส่งการบ้านการใกล้หมดสิทธ์สอบ เพื่อป้องกันปัญหาและพัฒนาบุตรหลานได้อย่างต่อเนื่อง


                โดยในการนี้ ทางบริษัท  Star software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ระบบบันทึกเวลาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  (Best school  Check time  Systemหนึ่งในระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวถึงระบบโปรแกรม ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ชัดเจนในการทำงาน มุ่งความก้าวหน้า ให้กับผู้บริหาร คณะครู และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ในอนาคต ต่อไป

อ่านต่อ...