ข่าวสารและกิจกรรม

รร.มัธยมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 รร. ศึกษาดูงานและปฏิบัติการสอบออนไลน์และSAR ที่โรงเรียนหอพระ

 Pic1Re_8 Pic2Re_8 
 Pic5Re_5 Pic6Re_4 

นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง  ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำบุคลากรภายใต้สังกัด เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการใช้ระบบการทดสอบออนไลน์  โดยมีนายณรงค์  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนายสมประสงค์  อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษา และอาจารย์ระวิวรรณ เคนขยัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะคอยต้อนรับ  ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ใช้ระบบการทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย 

โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ร่วมเข้าศึกษาดูงานระบบการสอบออนไลน์ และ SAR  ได้แก่

-          โรงเรียนห้องสอนศึกษา

-          โรงเรียนขุนยวมวิทยา

-          โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

-          โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

-          โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

-          โรงเรียน แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

-          โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

-          โรงเรียนปายวิทยาคาร

-          โรงเรียนแม่ลาน้อยตรุณสิกข์

 

โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน  

อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

นอกจากนี้  ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน (Self -  Assessment  Report: SAR) เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ตามตัวชี้วัดทั้ง 15 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยระบบจะช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณและรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) มีข้อมูลและรูปแบบรายงานต่างๆสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเร่งรัด และติดตามการพัฒนาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน  เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) การศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของ

โรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย

ทั้งนี้โดยระบบการทดสอบออนไลน์และ ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน SAR  นี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคณะทำงานที่เข้าเยี่ยมชม  ส่งผลให้มีการขยายผลของการทดสอบออนไลน์จะถูกนำไปใช้กับโรงเรียนที่มีความสนใจต่อไป

 

 

อ่านต่อ...