ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนรายบุคคล สพป.ระยองเขต 2

 

Pic14Re  Pic4Re_3 
 Pic8Re_4  Pic7Re_6
 Pic10Re_4  Pic12Re_2
 Pic17Re_2  Pic22Re

นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 (สพป.รย.2)  ร่วมด้วยดร.วัลลภ  รองผล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (สพป.รย.2)  และคุณภานุวัฒน์ แสนพรม ผู้ประสานงานโครงการ จัดการอบรมระบบจัดการทดสอบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 . ที่ผ่านมา ณ ตึก A-BATC  ห้อง A-102  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

โดยบริษัท สตาร์ฟซอฟท์แวร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมให้การอบรมในครั้งนี้ นำโดย  นายภานุพงษ์  นฤเบศไกรสีห์  Senior Technical Support, นายภัทรกร  ซื่อตรง Training Support และ นางสาวกนกพร บุราษี Training Support และนายกิตติ ตาแดง Training Support . โดยครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมฟังการอบรม จำนวนทั้งสิ้น  88  โรงเรียน  โรงเรียนละ 3 ท่าน รวมเป็น 264 คน

โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปไฟล์  Microsoft  Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ คุณครูให้นักเรียนสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสอทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน อาทิ รายงานวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อสอบและตัวเลือก รายงานวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้

โดยประโยชน์ที่จะได้รับ คือ 

โรงเรียน ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณครู ลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลาเย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกัน 

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 (สพป.รย.2) นี้ ได้รับความร่วมมือ และความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรมเป็นอย่างมาก จากผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งสิ้น  88 โรงเรียนที่เข้ารับฟังการอบรมและทดสอบเล่นระบบตามที่ผู้อบรมได้ทำการสอนและดูแลคณะครู อาจารย์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการอบรม 2 วัน ซึ่งบริษัท  สตาร์ซอฟท์แวร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์ ของ สพป.รย. เขต 2 ครั้งนี้ เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนที่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

อ่านต่อ...