ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมคลังข้อสอบ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดรุณี

Pic1Re_33  Pic3Re_30 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2558  นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบออนไลน์  ร่วมด้วย นายละม่อม  ปิ่นอินทร์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มผู้อำนวยการ ผู้ประสานงานและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคลังข้อสอบ เพื่อสะดวกในการใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และโรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบ จึงจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลสำหรับครูในสังกัด

           โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปไฟล์  Microsoft  Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ คุณครูให้นักเรียนสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน  อาทิ รายงานวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อสอบและตัวเลือก รายงานวิเคราะห์ศักยภาพ ผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้

            ประโยชน์

                โรงเรียน ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

            ผู้บริหาร

                มีเครื่องมือในการส่งเริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

            คุณครู

                ลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลาเย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกัน 

                โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์ นี้  ได้รับความร่วมมือ และความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรมเป็นอย่างมาก จากผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน ที่เข้ารับฟังการอบรมและทดสอบเล่นระบบตามที่ผู้อบรมได้ทำการสอนและดูแลคณะครู อาจารย์  ซึ่งบริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์  ครั้งนี้ เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนที่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ต่อไป

 

 

อ่านต่อ...