ข่าวสารและกิจกรรม

รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง ช่อง 9 อสมท. นำเสนอข่าว ร.ร.หอพระ ใช้ระบบคลังทฤษฏีความรู้ของ สมป. สพฐ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง ช่อง 9 อสมท. ได้นำเสนอข่าว โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่ (สพม. เขต 34) ใช้ระบบคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิงส­ําหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจากสํานักบริหารง­านการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ประกอบด้วยระบบคลังข้อสอบ ระบบจัดชุดข้อสอบและระบบตรวจข้อสอบ ทั้งในกรณีสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและการสอบโดยใช้กระดาษคำตอบ โดยโรงเรียนหอพระได้เริ่มโครงการตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 จากการที่ให้คุณครูสร้างข้อสอบเข้าคลังข้อ­สอบ รวมทั้งได้รับข้อสอบเพิ่มเติมโรงเรียนมัธย­มศึกษาที่ได้ติดตั้งระบบเดียวกัน ในลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อสอบ ปัจจุบันเครือข่ายโรงเรียนหอพระ มีข้อสอบครบทั้ง 8 กลุ่มสาระและตัวชี้วัด ไม่ต่ำกว่า 120,000 ข้ออ่านต่อ...