ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ปีการศึกษา 2562

 Pic876Re Pic875Re


   
เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม 2562  ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุเทพ อินทวิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้การสนับสนุนและทดลองใช้ระบบคลังข้อสอบ Online  ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพูดคุยเบื้องต้นถึงประโยชน์ของการสอบ Online ผ่าน Smart Phone,Tablet,PC เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สูงสุด ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบรับการปฎิวัติรูปแบบการศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบจัดเก็บคลังข้อสอบ และการสอบ Online โรงเรียนวัดเขมาภริตาราม นำทีมโดย คุณศรารินทร์ จิตจะกูล SALE บริษัท Star Software เข้าร่วมให้การอบรม พูดคุยถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0

บริษัท Star Software ได้ส่งทีมงาน นำโดย

                -  นายทัศนัย ยิ่งอริยกุล          Training Support

                -  นายเทพประธาน บุญพรม   Training Support

   ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

   อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

   ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

   คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

   นอกจากนี้ รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน เลือกได้ รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้นรายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อมร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r ) รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน

   โดยในการนี้ทางบริษัท Star Software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบคลังข้อสอบและการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.0 ต่อไป


 

 Pic874RE Pic879Re

   

อ่านต่อ...