ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสิริรัตนาธร อบรมการใช้งานระบบ IKM ระบบจัดการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ

 Pic3Re_22 Pic2Re_33 
   

               มื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2558 ดร. พชรพงศ์  ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร และนางกฤตญพร  รสารักษ์   รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ถึงการเริ่มต้นโครงการ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21  โดยมี

 

               นายรัมยง  อนุมานราชธน  ประธานบริษัท Star software และ  นางสาวอารีย์  ธีระวรกุล   Sales Manager  เข้าร่วมพูดคุย อธิบายภาพรวมของตัวระบบสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ด้วยระบบการสอบ Online  เพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโมดุล  7  เป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรและเวลาในการเตรียมสอบแต่ละครั้งของสถานศึกษา  ระบบสอบ Online นี้จึงเป็นที่สนใจอย่างมาก ในสายตาผู้บริหารสถานศึกษา

                โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

                 อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

                ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

                คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย 

                ลักษณะระบบของ  IKM นั้นเป็นคลังข้อสอบ  และเมื่อมีข้อสอบ แล้ว ระบบจะคิดค่าให้ข้อสอบมี ค่า P ค่า r ได้จึงต้องเอามาสอบวัดศักยภาพ  โดยที่อาจารย์ ไม่ต้อง คำนวนค่า เหล่านี้เอง โดยให้โปรแกรมคำนวณค่า p และ ค่า r โดยให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดการข้อสอบสำหรับคุณครูทุกท่าน โดยคุณครูสามารถสร้างชุดข้อสอบตามตัวชี้วัดและพิมพ์ออกเป็นชุดคำถามเพื่อให้นักเรียนตอบในกระดาษคำตอบ หรือนำชุดข้อสอบที่ได้สร้างขึ้นมาให้นักเรียนสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณครูสามารถดูผลการสอบได้ทันที รวมทั้งรายงานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล หรือรายกลุ่ม อิงมาตรฐานหลักสูตรรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียด โปรแกรม ดังนี้

หลักการและเหตุผล

                ระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือของคุณครูสำหรับการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดการข้อสอบสำหรับคุณครูทุกท่านที่ทันสมัย  คุณครูสามารถจัดการทดสอบนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดรายละกลุ่มสาระโดยคุณครูสามารถสร้างชุดข้อสอบและพิมพ์ออกเป็นชุดคำถามเพื่อให้นักเรียนตอบในกระดาษคำตอบและนำภาพกระดาษคำตอบที่ได้จากการแสกนมาประมวลผลสอบ หรือนำชุดข้อสอบที่ได้สร้างขึ้นให้นักเรียนสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณครูสามารถเห็นผลการสอบได้ทันทีจากระบบ  รวมทั้งรายงานต่างๆเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล หรือรายกลุ่ม อิงมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรรายวิชา เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบวางแผนการเรียนการสอนให้ตรงกับความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังมีข้อสอบที่ได้เตรียมไว้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระให้นักเรียนสามารถฝึกทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์หาความรู้ด้วยตนเอง

                โรงเรียนยังสามารถนำระบบดังกล่าวมาพัฒนาเป็น  ศูนย์จัดการองค์ความรู้ (KM) ประกอบด้วยข้อสอบและเนื้อหาบทเรียน  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ  ตลอดจนใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ให้นักเรียนฝึกทดสอบกับข้อสอบที่มีอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองสำหรับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ ระบบจัดการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ  จึงมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะสนับสนุนให้โรงเรียนมีความทันสมัย สามารถพัฒนา และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและคุณครู ตลอดจนเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งน่าสนใจกว่า และแตกต่างจากรูปแบบเดิม มีคลังข้อสอบพร้อมเฉลยที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบสำหรับโรงเรียน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนื่องจากความรู้ที่นักเรียนจะได้รับจะคงอยู่ไม่มีสิ้นสุด และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดไป บรรลุเป้าหมายสูงสุดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างเต็มที่


วัตถุประสงค์

•             เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

•             เพื่อให้คุณครูผู้บริหารเห็นการพัฒนาความรู้ของนักเรียนในภาพรวม

•             เพื่อให้คุณครูสามารถวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนรายบุคคล รายกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

•             เพื่อให้คุณครูผู้บริหารทราบสถานะจำนวนข้อสอบตามคุณสมบัติ และบทเรียนที่มีอยู่

•             คุณครูสามารถสร้างชุดข้อสอบให้ครอบคลุมตัวชี้วัดได้อย่างสะดวก

•             คุณครูสามารถประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมากในการตรวจข้อสอบ

•             ลดภาระคุณครูและประหยัดค่าใช้จ่ายกรณีให้นักเรียนสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

•             นักเรียนสามารถหาความรู้ให้ตนเองด้วยการทดสอบกับข้อสอบที่มีอยู่ในระบบรวมทั้งเป็นการปลูกฝังนิสัยในการหาความรู้ด้วยตนเอง

•             ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า

คุณสมบัติทั่วไปของระบบจัดการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ 

•             ทุกระบบถูกพัฒนาในลักษณะของ Web Application สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท

•             ระบบมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น ๔ กลุ่มได้แก่ ผู้ดูแลระบบ คุณครูผู้ใส่ข้อมูลเนื้อหาและข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มสุดท้ายคือนักเรียน

•             ระบบสามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนได้

•             ระบบสามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของคุณครูได้ อาทิ ชื่อ วิชา ชั้นที่สอน

•             ระบบสามารถบันทึกข้อสอบได้อย่างน้อย ๒ ภาษา

•             ผู้ดูแลระบบสามารถให้สิทธิ์ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์แก่ คุณครู หรือ นักเรียนได้

•             การใช้งานระบบจะมีส่วนของการกำหนดสิทธิ์การใช้งานในลักษณะ Login

•             ผู้ใช้งานระบบสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านส่วนตัวได้

•             มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับได้

•             ระบบสามารถจัดเก็บประวัติการเข้าใช้ระบบของผู้ใช้งานทั้งหมดได้

•             ระบบทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows  Server  ๒๐๐๘ Standard Edition ขึ้นไป

              ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning  ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) การศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู อาจารย์

              โดยการสอบ Online ถือตามโมดุล 7 ของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นำ ICT มาใช้จัดการเรียนรู้บูรณาการสู่อาชีพได้เป็นอย่างดี  ในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

อ่านต่อ...