ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สอบปลายภาคด้วยระบบ Online

 Pic2Re_25 Pic1Re_24 

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท สตาร์ทซอฟแวร์ จำกัด  จัดสอบปลายภาคด้วยระบบ  Online

     ซึ่งผลการทดสอบออนไลน์ครั้งนี้ ยังเป็นการช่วยบอกถึงระดับสถิติที่ทำได้ และเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ สามารถรายงานคะแนนผลสอบและแบ่งกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกัน

     ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy)ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

     โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

      ในการนี้ ทางบริษัท  Starsoftware  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

               

 

 

 

อ่านต่อ...