ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและอิงมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา

 

   จากปัญหาผู้เรียนยังไม่มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตกต่ำทั้งจาก  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และนานาชาติ (PISA) รวมทั้งยังขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลายประการ เช่น มีความรู้แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิต เรียนรู้โดยจดจำความรู้ จึงเข้าใจในระดับผิวเผิน ไม่รู้ลึกไม่รู้จริง ไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ศักยภาพและความถนัดของตน ไม่เห็นคุณค่าของการเรียน และการเรียนไม่มีความหมายต่อตนเองและชีวิตของตน ผู้เรียนไม่สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันได้ ประกอบกับโลกแห่ง ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงเป็นความจำเป็นที่หลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องปรับให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับและมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

   การจัดบริการทางการศึกษาต้องสร้างและพัฒนา Product หรือหลักสูตรสถานศึกษาให้มีจุดขายตรงตามความต้องการของ market หรือผู้เรียน ที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมตัดสินใจขอเข้ารับบริการ กลยุทธ์ในการสร้างจุดขายของสถานศึกษาจึงเป็นภาระงานที่สำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองตัดสินใจนำผู้เรียนมารับริการทางการศึกษา การพัฒนากลยุทธ์การขายจึงเป็นหัวใจและเป็นแผนแม่บทของสถานศึกษาที่ต้องกำหนดลงไปในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องเป็นมากกว่าแผนพัฒนาของสถานศึกษาทั่วไปที่ไม่ได้มุ่งเน้นเชิงคุณภาพอย่างแท้จริง และสามารถดึงส่วนแบ่งการตลาด ขยายกิจการด้วยคุณภาพที่นำส่งคุณลักษณะนิสัย ความสามารถ และสมรรถนะพื้นฐานแต่ละสาขาวิชาชีพ ให้กับสถาบันการศึกษาในระดับสูงต่อไป ช่วยลดภาระการให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา

บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอ เอเบิล ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณครู สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมสร้างเป้าประสงค์และพันธกิจ จัดทำแผนที่กลยุทธ์ เชื่อมโยงกิจกรรมที่รับผิดชอบไปสู่ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับกลยุทธ์องค์กรและเป้าประสงค์ของพันธกิจ ตามกรอบแผนที่กลยุทธ์และมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลจากการปฏิบัติจริง เพื่อสู่เป้าหมายคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสมรรถนะสูง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น บริษัทฯจึงขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการและผู้บริหารของท่านเข้าร่วมงานสัมมนา   ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่องการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดการจัดการศึกษาฐาน สมรรถนะและอิงมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

   ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น.
   บริษัทฯจึงขอเรียนเชิญท่านและผู้บริหารของท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม   
https://forms.gle/ZoD2X5ttpbrJTNhr5   หากท่านมีข้อสงสัยประการใด
โปรดติดต่อคุณสุรชัย เทพโยธิน โทรศัพท์
081 935 5502  หรือคุณอภิชาติ จินศิริวานิชย์ โทรศัพท์ 090 545 2442

อ่านต่อ...