ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สนับสนุนระบบการจัดทำแผนและติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ

 

Pic138Re Pic216Re_1

   วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  บาทหลวง ดร.สมิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ร่วมด้วยนายเอกพล ปริปุรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอิงระบบประกัน SAR ผู้ประสานงานและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการแผนในมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือและลดขั้นตอนการทำงานของผู้บริหารในการบริหารงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งในการนี้ บริษัท Star Software ได้ส่งทีมงาน นำโดย

   - คุณศุภชัย สุมิตราวนิช       Training Support

   - คุณทัศนัย ยิ่งอริยกุล         Training Support

   - คุณเทพประธาน บุญพรม   Training Support

 

Pic346Re  Pic352Re_2

   เข้าร่วมให้การอบรมและบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดทำแผนอิงระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-         ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน เวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้

-         ผู้บริหารสามารถทราบ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้

-         มีรายงานรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ในการเร่งรัดและติดตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สพฐ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามมาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

   ขอบเขตของระบบ

            วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรมที่เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่สะท้อนไปสู่ตัวบ่งชี้รายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน และจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเองที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายภายในหรือภายนอกโรงเรียน โดยระบบจะถูกติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายของโรงเรียน สำหรับเครื่องที่ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติมเพียงเรียกใช้งานผ่าน Internet Browser กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบต่างๆในแต่ละเมนู ผ่านการ Login โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลหลักพื้นฐาน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณ

-          บันทึกระดับการพัฒนาที่คาดหวังได้

-          บันทึกกลยุทธ์ที่กำหนดใช้ในแต่ละปีการศึกษาได้

-          บันทึกรายชื่อโครงการที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์

-          บันทึกรายชื่อกิจกรรมในแต่ละโครงการได้

-          บันทึกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมได้

-          บันทึกประวัติการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้

-          กำหนดเกณฑ์ที่ผ่านของตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่บันทึกได้

-          บันทึกผลการประเมินในรูปแบบร้อยละ ของการประเมินในแต่ละกิจกรรมของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ได้

-          แสดงผลการประเมินในรูปแบบ Tree view เพื่อสะดวกต่อการดูในภาพรวมของผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา และทั้งนี้ระบบจะต้องสามารถรายงานผลได้ว่าภายใต้ผลการประเมินทุกมาตรฐาน มีโครงการ หรือกิจกรรมใด ที่ผ่านหรือยังไม่ผ่านการประเมิน

-          กำหนดประเภทงบประมาณต่างๆที่ต้องการนำมาใช้ในระบบได้

-          กำหนดรูปแบบการดำเนินงานแต่ละชนิดที่มีค่าใช้จ่ายได้

-          กำหนดรายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทได้

-          สรุปยอดผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมของทุกๆโครงการที่จัดขึ้นได้

รายงานสำหรับใช้เบื้องต้นได้ดังนี้

-          รายงานเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน o รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้

-          รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพในสถานสถานศึกษา

-          รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

-          รายงานโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

-          รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เทียบกับระดับการพัฒนา

-          รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีงบประมาณ

-          รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีการศึกษา

-          สามารถพิมพ์เอกสารขออนุมัติโครงการได้

-          สามารถพิมพ์เอกสารแบบประเมินของกิจกรรมได้

โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการจัดทำแผนอิงระบบประกัน หนึ่งในระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ระบบจะช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณและรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) มีข้อมูลและรูปแบบรายงานต่างๆ สำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเร่งรัด และติดตามการพัฒนาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความชัดเจน และความโปร่งใสในการทำงานให้กับผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ รวมถึงสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณให้กับ สพท.,สพฐ. และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียน สถานศึกษา สถาบัน ที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

อ่านต่อ...