ผลิตภัณฑ์ บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา  


                              


ชุดฝึกทักษะ 8 กลุ่มสาระ

 
 
 

 

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร

 

 

 

 

 

 • ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร

 • ระบบบัญชี 3 มิติ

  ระบบบัญชี 3 มิติ

  • บันทึกบัญชีอัตโนมัติและมีรายงานตามเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นในคณะและหน่วยงาน จากระบบงบประมาณ จัดซื้อ/จัดจ้าง บริหารสินทรัพย์ การเงินรับ การเงินจ่าย และระบบบัญชี โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายในลักษณะ 3 มิติ

  เพิ่มเติม

 

         ระบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

 • ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์

  เพื่อการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ใช้เหตุและผล

  TP59

  เป็นพื้นฐานสำคัญเข้าถึงองค์ความรู้ 8 กลุ่มสาระ

  และทักษะในศตวรรษที่ 21

  ระบบ TP59 คือ แอปพลิเคชั่นสำหรับฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (ผ่านการทำแบบฝึกหัด)

 • ชุดฝึกเชิงวินิจฉัยหาจุดบกพร่อง เพื่อย้อนหลังไปฝึกทบทวนและเดินหน้าต่อ
 • เหนือกว่าแบบฝึกหัดท้ายบทเพราะสะท้อนผลและออกรายงานผลการพัฒนาแทนครูได้ทันที
 • TP59 ถูกออกแบบมาให้เป็นติวเตอร์นักเรียนส่วนบุคคลในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 • มีแบบฝึกหัดกว่า 40,000 ข้อ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3
 • ระบบ TP59 ช่วยให้คุณครูสามารถจัดการสอนติว O-Net ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • คุณครูรู้จักนักเรียนรายบุคคลมากขึ้น ง่ายต่อการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันจากการที่ระบบมีรายงานจำแนกกลุ่มนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน ให้ครูทราบ
 • สามารถใช้เพื่อปรับพื้นฐาน,ทบทวนบทเรียน,เตรียมสอบ O-Net
 • ใช้ประกอบการเรียน การสอน(มอบหมายการบ้าน)
 • หัวข้อของแบบฝึกหัดในระบบในแต่ละระดับชั้น นำมาจากหนังสือเรียน สสวท.(รายวิชาพื้นฐาน)

 

 

 หน้าเข้าสู่ระบบ TP59

 

 

TP59 คือ แอปพลิเคชั่นสำหรับฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (ผ่านการทำแบบฝึกหัด)

 

 

 

 

 

             

 

ขั้นตอนแบบฝึกหัดในระบบResize_1

 

 

 

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด