ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนวัดพุทธบูชา สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นาย สุทัศน์ แท่นมณี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ในการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นาย พรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาว นารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการ ให้กา...

อ่านต่อ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สนับสนุนระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online ในการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ผศ . ดร. อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และท่านรอง ผศ . ดร . สุสารี ประคินกิจ ร่วมด้วยบุคลากรภาย...

อ่านต่อ...

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online ในการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษั...

อ่านต่อ...

โรงเรียนราชวินิต ประถมศึกษา (กรุงเทพมหานคร) สนับสนุนระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online

เริ่มต้นเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดร . สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สนับสนุนระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นาย คงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม พร้อม นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส รองผู้อำนวยการ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูแล...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบพัสดุกลาง ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม มอบหมายให้ อาจารย์ สมสุข โชติพิเชฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ เป...

อ่านต่อ...

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จังหวัดชลบุรี สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นาย วิสูตร ฉัตรเชิดชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เป็นผู้สนับสนุนระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online ร่วมด้วย คณะครู อาจารย์ ...

อ่านต่อ...

โรงเรียน ท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัดชุมพร สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายจรวย พิมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะ รัชดาภิเษก จังหวัดชุมพร สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Onl...

อ่านต่อ...

การสอบกลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับ บริษัท...

อ่านต่อ...