ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานพัสดุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เ มื่อวันที่ 11 มีนาคม 256 2 นาย ภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศ...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบพัสดุกลาง ณ โรงเรียนนวมินราชินูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ดร . โชคชัย แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ทักษิณ ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต อบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดทำแผนและติดตาม โครงการเพื่อการประกันคุณภาพ

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 นาย ยุโสบ หยั่งทะเล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ร่วมด้วย นาง วาสนา คนึงการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเป...

อ่านต่อ...

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สนับสนุนระบบการจัดทำแผนและติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 บาทหลวง ดร.สมิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ร่วมด้วยนายเอกพล ปริปุรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนปทุมวิไล สนับสนุนระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพรต สมุทธานนท์ (ผู้อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4 ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบพัฒนาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ดร . สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนการเคหะท่าทราย ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

วันที่ 23 มกราคม 2562 นาง รัชดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนการเคหะท่าทราย ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมระบ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนคงทองวิทยา ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

วันที่ 12 กันยายน 2561 ดร.รุ่งชีวา สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา (สพม.เขต 9) ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรม...

อ่านต่อ...

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดร . รังสรรค์ นกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานใน...

อ่านต่อ...

โรงเรียนสงวนหญิง ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิด...

อ่านต่อ...