ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่ม ลดคะแนนพฤติกรรม โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายใต้สังกัด เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบเช็คชื่อราย...

อ่านต่อ...

ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโครงการ ”ประหยัดรายจ่ายกับการศึกษา 4.0” ให้กับโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นาย ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ได้นำโครงการ “ ประหยัดรายจ่ายกับการศึกษายุค 4.0" เพื่อเสนอให้กับ โรงเรียน นนทบุรีพิทยาค...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังข้อสอบ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายสมเจต พูลมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย บุคลากรภายใต้สังกัด ให้การสนับสนุนและทดลองใช้ระบบคลังข้อสอบ Online ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังก...

อ่านต่อ...

โรงเรียนสิริรัตนาธร สนับสนุนระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 256 2 นาง บุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอิงระบบประกัน SAR ร่วมด้วย ผู้ปร...

อ่านต่อ...

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดร . สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดการอบ...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังข้อสอบ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 พระกิตติสารมุนี ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระมหาคำปูน คุณปุญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ให้การสนับสนุนและทดลองใช้...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังข้อสอบ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางนพมาศ เพราพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอรพินท์ มุจลินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้การสนับสนุนแ...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการจัดการคลังข้อสอบและการสอบ Online วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 256 2 ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ปีการศึกษา 2562

เมื่ อวันที่ 30 พฤษภาคม 256 2 ดร . จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุเทพ อินทวิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้...

อ่านต่อ...

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร มารีย์สวรรค์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ อธิการ / ผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สนับสนุน ระบบการปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ระบบคลังข้อสอบ ...

อ่านต่อ...