ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนการเคหะท่าทราย ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

วันที่ 23 มกราคม 2562 นาง รัชดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนการเคหะท่าทราย ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมระบ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนคงทองวิทยา ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

วันที่ 12 กันยายน 2561 ดร.รุ่งชีวา สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา (สพม.เขต 9) ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรม...

อ่านต่อ...

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดร . รังสรรค์ นกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานใน...

อ่านต่อ...

โรงเรียนสงวนหญิง ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิด...

อ่านต่อ...

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นาย ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star So...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบพัสดุกลาง ณ โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นาง วรฉาย ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานพัสดุ โรงเรียน นวมินราช...

อ่านต่อ...

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นาง อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานใน...

อ่านต่อ...

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นาง อัญชลี เกตุบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นาง จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ( สินทรัพย์อนุสรณ์) ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วม...

อ่านต่อ...

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นาย วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software ...

อ่านต่อ...