ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ร่วมกับบริษัท Star Software ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3

 

 

Pic400Re

Pic422Re_1

   วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.จรูญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  พร้อม นางสุกัญญา ภูรักษา รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software  จำกัด อบรมระบบเบื้องต้นเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3  และสนับสนุนระบบการทดสอบ Online  ของนักเรียนในครั้งนี้

   หลักการและเหตุผล

   ด้วยวิชาคณิตศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชา ที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิชาเรียนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทั้งตัวผู้เรียนเอง รวมถึงการพัฒนาในระดับมหาภาค ซึ่งทุกประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน  ปัจจุบันทุกหน่วยงานของราชการได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล  สถานศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านวิชาการแก่นักเรียน หนึ่งในนั้นคือการจัดทำคลังข้อสอบและการทดสอบออนไลน์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและอาจารย์  ถึงความสะดวกรวดเร็วในการสอบออนไลน์เพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3

   โดยก่อนทำการทดสอบ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการทำข้อสอบ Online โดยแบบทดสอบ 1 ชุดใช้เวลาการทดสอบ 30 นาที แบ่งข้อตาม Blueprint การ Test ทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เน้นกระบวนการเรียน การสอนเป็นหลัก สามารถตอบโจทย์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ ระบบสามารถ ออกรายงานทันที และสามารถบอกได้ว่าเด็กนักเรียนคนไหน อ่อนคณิตศาสตร์ด้านไหน อาทิ การบวก ลบ คูณ หาร ,การหา ค.ร.น, การหา ห.ร.ม เนื่องจากในแต่ละโรงเรียนไม่สามารถคัดกรองได้ว่าเด็กนักเรียน สอบตกในเรื่องใด และมีพื้นฐานคณิตศาสตร์อ่อนจุดไหน เพื่อให้สามารถจัดการเรียน การสอนให้ตรงตามตัวชี้วัด

โดยระบบสามารถตอบโจทย์ การจัดการเรียนการสอนตรงตามตัวชี้วัด

-           การสอบรายบท

-           การตัดเกรดรายบท

-           การวัดคะแนน % เด็กรายบท (เพื่อวัดว่าเด็กตก หัวข้ออะไร) ซึ่งสามารถคัดกรองเด็กนักเรียนได้ทั้งหมด

   ดังนั้น ผู้เรียนทุกคน จะต้องผ่านการกรองพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อน เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนแต่ละคน เริ่มมีปัญหาทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับใด เรื่องอะไร แล้วจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อรักษาปัญหาดังกล่าวให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานดีขึ้นจนสามารถเรียนรู้ได้ทันผู้เรียนคนอื่นๆได้

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3 จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.0 ต่อไป


อ่านต่อ...