ข่าวสารและกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

 

Pic111Re_8

Pic334Re

   วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 นางวราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบการทดสอบ Online  ในการสอบกลางภาคของนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและอาจารย์  ถึงความสะดวกรวดเร็วในการสอบออนไลน์ รวมถึงนักศึกษาให้ความร่วมมือในการสอบ Online ครั้งนี้ โดยเรื่มทำการสอบเวลา 9.00 น.

Pic668Re

Pic222Re_7

   โดยก่อนการสอบได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการทำข้อสอบ Online ก่อนเริ่มทำการสอบ ซึ่งสามารถใช้ โน๊ตบุ๊ค คนละ 1 เครื่อง สมาร์ทโฟน 

เนื่องจากไม่ต้องมานั่งฝนกระดาษคำตอบให้เมื่อยนิ้ว  เพียงแค่อ่านกดและคลิกเลือกคำตอบในระบบ ซึ่งใช้เวลาอันสั้น สะดวก ชัดเจน และรวดเร็ว

   ในการนี้ท่านรองฯ คุมการนำเข้าข้อสอบ เนื่องจากเป็นข้อสอบส่วนกลาง ซึ่งสอบเหมือนกัน พร้อมกันทุกแห่งทั้งประเทศ วัดศักยภาพในการสอบกลางภาคของนักศึกษา ซึ่งการสอบครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ระบบ Network ไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใด

   ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้ทางสถาบันมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด

   คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์  Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

   อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

   ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ะบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

   นอกจากนี้ รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน เลือกได้ รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อม ร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r ) รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการสอบ Online การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบคลังข้อสอบ ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถขยายผลไปสู่สถาบันต่างๆ ที่สนใจทั่วประเทศต่อไป


 

อ่านต่อ...