ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียน ท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัดชุมพร สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online

 

 

Pic233Re_1

Pic244Re

 

Pic277Re

Pic222Re_6

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายจรวย พิมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะ รัชดาภิเษก จังหวัดชุมพร สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online  ร่วมด้วย บุคลากรภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้อง นางพรพนา แดงสกล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมฟังการใช้ระบบการสอบ Online เบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการจัดการการใช้ระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัดชุมพร

   โดยมีนายณัฐพล สุพรรณรังสิทธิ์ เข้าร่วมให้การอบรม พูดคุยถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่เข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งหมายรวมถึง การใช้ระบบการสอบ Online

 

บริษัท Star Software ได้ส่งทีมงาน นำโดย

   - นายณัฐพล สุพรรณรังสิทธิ์                SALES

   - นายธนวัฒน์ ทองคำ                          SALES

   ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด

   คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

   อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

   ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ

   ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน เลือกได้ รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้

    รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อม ร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r ) รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน

   โดยในการนี้ทางบริษัท Star Software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการสนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก จังหวัดชุมพร จะสามารถพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบคลังข้อสอบและการสอบ online ต่อไป  สำหรับการสอบกลางภาค online ในครั้งนี้นั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ไม่ติดปัญหาระหว่างทำการทดสอบแต่อย่างใด บริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online จะขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศต่อไป ในยุคการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษา 4.0

 

อ่านต่อ...