ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนับสนุนระบบการจัดการคลังข้อสอบ และการสอบ Online

   วันที่  22 มิถุนายน  พ.. 2561 ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้อง ใช้ระบบคลังข้อสอบ Online เข้าร่วมรับฟังการอบรม เพื่อสนับสนุนการจัดการการใช้ระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    โดยมีนายณัฐพล สุพรรณรังสิทธิ์ เข้าร่วมให้การอบรม พูดคุยถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่เข้าสู่ยุค 4.0

            บริษัท Star Software ได้ส่งทีมงาน นำโดย

-         นายณัฐพล สุพรรณรังสิทธิ์      SALES

-         นายธนวัฒน์ ทองคำ                SALES

-         นายอานันท์ มะลิลา                 Support

   โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ

ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน เลือกได้ รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้

   รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อม ร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r ) ผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star Software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบคลังข้อสอบมหาวิทยาราชภัฏนครปฐมนั้น จะสามารถขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัยที่สนใจทั่วประเทศ และทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคำชม ด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ควบคุมดำเนินการสอบ ตอบข้อสักถาม ในการสอบ Online ครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี รวมถึงขั้นตอนการอบรมและอธิบายภาพรวมระบบได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย จากผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ ถือเป็นกำลังใจที่ดี ในการทำงานของทีม Star Software ต่อไป

Pic11Re_18

Pic33Re_5

 

 

Pic59Re

Pic57Re

 

 

Pic22Re_6

Pic56Re

อ่านต่อ...