ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานพัสดุ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Pic488Re

Pic499Re

   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานพัสดุ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ซึ่งในการนี้ บริษัท Star Software ได้ส่งทีมงาน  นำโดย

-         คุณนนทศรณ์  นรเศรษฐ์วณิชย์     Support และ

-         คุณศุภชัย  สุมิตราวนิช                 Training Support 

เข้าร่วมให้การอบรมและบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ พัสดุ-คุรุภัณฑ์

ภาพรวมระบบ

เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังช่วยในการประมวลผลรายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน อันจะนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อมีการจัดซื้อ/จ้าง และตรวจรับสินค้า ระบบจะทำการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ สามารถคำนวนค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ บันทึกซ่อมแซม จำหน่าย สูญหาย ขายหรือบริจาค ซึ่งทำให้ทราบสถานะของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงสามารถ

ติดตาม และตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของระบบ

-          สามารถกำหนดอักษรนำหน้าเลขที่เอกสารต่างๆได้ตามความต้องการ เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ใบตรวจรับ ใบเบิกวัสดุ เป็นต้น

-          สามารถบันทึกและกำหนดประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ขายได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีได้เองและรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีในอนาคต รวมทั้งสามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

-          สามารถบันทึกรายชื่อบุคลากร รายชื่อผู้ขาย รายชื่อฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระได้

-          สามารถบันทึกหมวดเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ/จ้าง

-          สามารถบันทึกขออนุมัติซื้อพัสดุ/จ้าง เบิกค่าใช้จ่ายได้ โดยอ้างอิงรหัสพัสดุหรือรายการต่างๆ ที่กำหนดไว้

-          สามารถระบุรายละเอียดในการขอซื้อ/ขอจ้าง เช่น ฝ่ายงานผู้ขอซื้อ/ขอจ้าง วันที่ต้องการ เป็นต้น

-          สามารถบันทึกรายการภาษี (Vat) ในการขออนุมัติซื้อพัสดุ/จ้าง ได้

-          สามารถบันทึกขออนุมัติซ่อมแซมรายการสินทรัพย์ต่างๆได้ โดยอ้างอิงรหัสสินทรัพย์

-          สามารถระบุผู้ขายได้มากกว่า 1 ราย ในแต่ละเลขที่เอกสาร และระบุคณะกรรมการตรวจรับได้สูงสุดจำนวน 6 คน

-          สามารถระบุจำนวนสินค้าที่ตรวจรับ จำนวนเงิน รายละเอียดส่วนลด รายละเอียดค่าปรับ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (WHT) ในการตรวจรับได้

-          ระบบบันทึกขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์โดยอัตโนมัติ จากการตรวจรับครุภัณฑ์ในระบบงานจัดซื้อ/จ้าง

สามารถบันทึกรูปถ่าย สถานที่ใช้งานครุภัณฑ์ได้โดยระบุเป็นลักษณะของระดับ (Level) เช่น อาคาร --> ชั้น --> ห้อง

เป็นต้น

-              บันทึกหน่วยนับ ประเภทของครุภัณฑ์ คำนวณและคิดค่าเสื่อมราคา พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขด้านมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าซาก ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมได้

-              บันทึกหมวดของพัสดุและรายชื่อพัสดุ โดยแยกกลุ่มของพัสดุเป็น วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุถาวร หนังสือ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

-              สามารถบันทึกรายการครุภัณฑ์ที่ตรวจพบภายหลัง หรือได้รับบริจาคและยกยอดครุภัณฑ์ได้

-              สามารถบันทึกรายละเอียดการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ได้ เช่น หมายเลขอ้างอิง (ทะเบียนรถยนต์ / หมายเลขเครื่อง) วันที่สิ้นสุดการรับประกัน ผู้รับผิดชอบการใช้งาน สถานที่ตั้งของครุภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น

-              สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะครุภัณฑ์ เช่น ใช้ได้ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย ไม่ใช้ เป็นต้น

-              สามารถบันทึกและเก็บประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ได้

-              สามารถทำการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือตัดจำหน่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น ตัดจำหน่ายเป็นศูนย์ ขาย หรือบริจาค ได้

-              สามารถพิมพ์บาร์โค้ดรหัสครุภัณฑ์เพื่อนำไปติดกับตัวครุภัณฑ์ และใช้ในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปีได้

 

            โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบพัสดุ-คุรุภัณฑ์  นั้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังช่วยในการประมวลผลรายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน อันจะนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามงานพัสดุ-คุรุภัณฑ์ ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความชัดเจน และความโปร่งใสในการทำงานให้กับผู้บริหาร รวมถึงสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณให้กับ สพท.,สพฐ. และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียน สถานศึกษา สถาบัน ที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ต่อไป

 

 

 

 

อ่านต่อ...