ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ บัญชี 3 มิติ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

 Pic81Re Pic83Re_2

   เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี สนับสนุน การอบรมการใช้ระบบบัญชีสามมิติ พร้อมผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี รวมถึงรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการหน่วยสนับสนุน ร่วมด้วยคณะครู อาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมระบบ บัญชี 3 มิติ ณ ห้องประชุม กันเกรา อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ผ่านมา

   โดยบริษัท Star software ได้ส่งทีมเข้าร่วมให้การอบรมในครั้งนี้ นำโดย

- นายเทิดพงษ์ เลิศกมลวิทย์       Application Development

- นางนนทศรณ์ นรเศรษฐ์วณิชย์   Marketing Support

- นางมาริษา ปานเพ็ง                Marketing Support

   ได้เข้าร่วมการส่งมอบระบบบัญชี 3 มิติและให้การอบรมคณะผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัย หน่วยสนับสนุนและคณะครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ด้วย

 Pic82Re_2 pic87Re

ภาพรวมระบบ ระบบบันทึกบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ในลักษณะ 3 มิติ

- บริหารทรัพย์สิน

- จัดซื้อ/จัดจ้าง

- บัญชี

- การเงิน จ่าย

- การเงิน รับ

- งบประมาณ

ประกอบไปด้วย

(1) แผนงาน

(2) หน่วยงาน และ

(3) กองทุน แสดงผลการดำเนินงานได้หลายมุมมอง และมีความชัดเจนในแต่ละมุมมอง

   - สามารถทราบได้ว่าการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม แต่ละขั้นตอนของการเกิดรายการใช้ทรัพยากรจากมิติใดเพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดสรรเงินงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินได้

   - สามารถบันทึกการจัดซื้อ/จ้าง ตามเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมไปถึงการตรวจรับสินค้า การได้มาของวัสดุ/ครุภัณฑ์ จะมีการเชื่อมโยงกับระบบบริหารสินทรัพย์ สามารถบันทึกขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ คิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ

   - มีรายงานแสดงสถานะของงบประมาณที่ได้รับว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด และข้อมูลที่เกิดจากการตรวจรับจะเชื่อมโยงกับระบบการเงินจ่าย เพื่อเตรียมจ่ายให้กับเจ้าหนี้ และสามารถบันทึกรับเงินจากลูกหนี้ได้ในระบบการเงินรับ

 

   ระบบบัญชี 3 มิติ นั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังช่วยในการประมวลผลรายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน อันจะนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารด้วย

 Pic85Re Pic84Re_1

   โดยในการนี้ บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมให้การฝึกอบรม ระบบบัญชี 3 มิติ ครั้งนี้ เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อทางมหาวิทยาลัยนครพนม รวมไปถึงคณะผู้บริหาร ที่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

 

อ่านต่อ...