ข่าวสารและกิจกรรม

ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนการสอบออนไลน์

   เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61 ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก ร่วมด้วย บุคลากรภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการอบรมและบรรยายถึง พัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการการใช้ระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 Pic66Re_1

 Pic44Re 

   โดยมีนายณัฐพล สุพรรณรังสิทธิ์ เข้าร่วมให้การอบรม พูดคุยถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ในอนาคตอันใกล้นี้

   บริษัท Star software ได้ส่งทีมงาน นำโดย

   - นายณัฐพล สุพรรณรังสิทธิ์ SALES

   - นายธนวัฒน์ ทองคำ SALES

   โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

   อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ

   ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน เลือกได้ รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้

   รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อม ร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r ) รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบคลังข้อสอบ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคำชม ด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ อบรมระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21รวมถึงการจัดการคลังข้อสอบและการสอบ Online ของบริษัท Star software นั้นมีความน่ารัก เป็นกันเอง รวมถึงขั้นตอนการอบรมและอธิบายภาพรวมระบบได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย จากผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นกำลังใจที่ดี ในการทำงานต่อไป

   

 

 

อ่านต่อ...