ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองตาก เข้าศึกษาดูงาน ร.ร.นครไตรตรึงษ์ ที่สนับสนุนและใช้ระบบการสอบออนไลน์

 Pic55Re_4

 Pic44Re_2 

   วันที่  6  มีนาคม 2561 ดร.ภิญโญ  แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมด้วย บุคลากรภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้อง  พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายอนันท์ชัย  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก เข้าศึกษาและดูงาน การใช้ระบบการสอบออนไลน์  เพื่อสนับสนุนการจัดการ การใช้ระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ณโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร 

   โดยมีนายณัฐพล  สุพรรณรังสิทธิ์   เข้าร่วมให้การอบรม พูดคุยถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

บริษัท Star software ได้ส่งทีมงาน นำโดย

-   นายณัฐพล สุพรรณรังสิทธิ์   SALES

-   นายธนวัฒน์ ทองคำ        SALES

                                                                  

 Pic11Re_16

 Pic22Re_4 

   โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์  Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

    อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

   ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

   คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

   นอกจากนี้  รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน เลือกได้ รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้

รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น

   รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อม ร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง

รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r )

รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21  ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคำชม ด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ให้การดูแล ในระหว่างการใช้ระบบการจัดการคลังข้อสอบและการสอบ Online  ของบริษัท Star software  นั้นมีความน่ารัก เป็นกันเอง รวมถึงขั้นตอนพูดคุยและอธิบายภาพรวมระบบได้อย่างชัดเจน  เข้าใจง่าย ผู้บริหารสถานศึกษา  และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์  จังหวัดกำแพงเพชร  รวมถึงคณะผู้ดูงานจากนายกเทศมนตรีเมืองตาก ถือเป็นกำลังใจที่ดี ในการทำงานต่อไป  ทางบริษัท  Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.0 ต่อไป

               

 

อ่านต่อ...