ข่าวสารและกิจกรรม

คุณครู เช็คชื่อเด็กนักเรียน เข้าระบบ Check time โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Pic51Re 

วันที่  13 ธันวาคม  2560  นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ร่วมด้วยคณะ ครู อาจารย์ และบุคลากรภายใต้สังกัด   สนับสนุน การใช้ระบบเช็คชื่อรายคาบ (Check Time)  ซึ่งทางบริษัทจัดทำโครงการพัฒนาระบบการเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรม  เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ทราบประวัติการสอนรายคาบวิชาของครูได้ ทั้งนี้ได้รับความสนใจ  จากคณะครูและอาจารย์ เป็นอย่างดี

-              สามารถสรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนในแต่ละรายวิชา เพื่อใช้ประกอบในการออกใบ ปพ.5 ได้

-              สามารถสรุปและ Export ไฟล์ เพื่อรวบรวมเนื้อหา/บทเรียน ที่ครูแนบไฟล์สอนในแต่ละคาบวิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษาได้

-              ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                ผู้บริหาร   ทราบสถานการณ์เข้าห้องเรียนของนักเรียนได้ตลอดเวลา อาทิ การเข้าเรียนรายคาบ ,การมาสายรายคาบ,การขาดเรียน, คะแนนพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน  ลดการใช้กระดาษ

                คุณครู อาจารย์  การเช็คชื่อทำได้อย่างรวดเร็ว ระบบคำนวณเวลาเรียนให้โดยอัตโนมัติ  สามารถ เพิ่ม-ลดคะแนนพฤติกรรม บันทึกเหตุผลผ่านระบบได้อย่างสะดวก แจ้งผู้ปกครองผ่าน SMS ได้ทันที

                ผู้ปกครอง   ได้รับการแจ้งเตือนมาสาย การไม่เข้าเรียน การไม่ส่งการบ้านการใกล้หมดสิทธ์สอบ เพื่อป้องกันปัญหาและพัฒนาบุตรหลานได้อย่างต่อเนื่อง

 

                โดยในการนี้ ทางบริษัท  Star software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ระบบบันทึกเวลาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  (Best school  Check time  System)  หนึ่งในระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวถึงระบบโปรแกรม ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ชัดเจนในการทำงาน มุ่งความก้าวหน้า ให้กับผู้บริหาร คณะครู และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ในอนาคต ต่อไป

อ่านต่อ...