ข่าวสารและกิจกรรม

“การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการดำเนินการชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community : PLC

 Pic4Re_27 Pic13Re_3

   ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน “การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการดำเนินการชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 บริษัท Star software ได้เข้าร่วม “การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการดำเนินการชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community :PLC สู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 11-14 กรกฏาคม 2560 และได้ร่วมออกบูธ โดยมีนางสาว ณปัทม์ อาบทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Star Software เข้าร่วมเยี่ยมชม บูธ และพูดคุยถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับทางผอ.และคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

 Pic6Re_21 Pic5Re_26 
 Pic14Re_7  Pic2Re_54

   บริษัท Star software ได้ส่งทีมงาน นำโดย

- นางสาวศรารินทร์ จิตจะกูล    Sales

- ณัฐชัย ศิลมั่น                       Event Marketing

- นายทัศนัย ยิ่งอริยกุล            Training Support

- นายอานันท์ มะลิลา               Training Support

- นางสาวกรรัตน์ สกุลพาณิชย์ Marketing Sales

- นายธนวินท์ เงินเมือง             Graphic Design

เข้าร่วมให้การพูดคุย และบรรยายถึง การศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู อาจารย์ ซึ่งทางบริษัท Star Software ได้ดึงระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งหมด มาร่วมแสดงในงานสัมมนาครั้งนี้

    นอกจากนี้ ท่านรองวุฒิศักดิ์ แดงสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางผ่องพรรณ จอมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ มาเยี่ยมชมบูธ และศึกษาระบบของบริษัท Star Software ในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย 

 Pic12Re_7 Pic11Re_11 

 

- ระบบบริหารเวลาเรียน(Check Time)

   เพื่อให้ครูและผู้ปกครองตรวจสถานะและประวัติการเข้าเรียนของนักเรียนได้ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองว่าบุตร-หลาน ในความดูแลได้มาโรงเรียนและเข้าเรียน จริง เพื่อให้ทราบว่าประวัติการสอนรายคาบวิชาของครูได้ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ - ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

   เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ คุณครูให้นักเรียนสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท๊บเล็ท สมาร์ทโฟน อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆ ทันทีด้วยเช่นกัน

- ระบบผู้ปกครองสัมพันธ์

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะและประวัติการเข้าเรียนได้ตลอดเวลา สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองว่าบุตร-หลาน ในความดูแล ได้มาโรงเรียนและเข้าเรียนจริง

ได้รับ SMS การแจ้งการมาสาย การขาดเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

- นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Smart Education SIM สิทธิพิเศษสำหรับ คุณครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในเว็บ DLIT ให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.(สทศ.) กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เพื่อเป็นส่วนเสริมในการค้นคว้าหาความรู้ และฝึกทำแบบทดสอบบนคลังข้อสอบออนไลน์ เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

   ซึ่งราคาในโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถสมัครได้ตามทรูช็อป และถูกที่สุดในท้องตลาด จึงต้องสมัครในนามบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น

ประโยชน์

   สำหรับโรงเรียน - สื่อสารภายในโรงเรียนโดยไม่เสียค่าโทร เพื่อมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันภายในโรงเรียน - มีคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อใช้พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของทางโรงเรียน - นักเรียนมีศักยภาพด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

   สำหรับคุณครู - สื่อสารกันภายในโรงเรียนโดยไม่เสียค่าโทรตลอด 24 ชั่วโมง

- เล่นเน็ตเต็มสปีดเพื่อค้นคว้าข้อมูลในการสอนจากเว็บ Google You tube DLIT เป็นต้น

- มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง

   สำหรับนักเรียน - สามารถสอบถามหรือปรึกษาคุณครูได้โดยไม่เสียค่าโทร

- มีระบบฝึกทำแบบทดสอบ ที่มีข้อสอบทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้นให้ฝึกทำ - สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจาก Google You tube

   สำหรับผู้ปกครอง - สามารถสอบถามหรือปรึกษาคุณครู เรื่องพฤติกรรมของบุตรหลานได้โดยไม่เสียค่าโทร

- มีอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจาก Google You Tube เพื่อสอนบุตรหลาน และคณะครู อาจารย์

 

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการออกบูธ ร่วมพูดคุย อธิบายให้ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

อ่านต่อ...