ข่าวสารและกิจกรรม

รร.วัดราชาธิวาส สนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู้ Best School 21

Pic1Re_59

   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสมทบ โตสุรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดราชาธิวาส ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นางสาวสุปราณี อุปรา และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมสนับสนุนและให้โอกาส บริษัท Star software ดูแลใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 Best school  21 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560

   บริษัท Star Software  กราบขอบพระคุณ  ท่านผู้อำนวยการ นายสมทบ โตสุรัตน์  และโรงเรียน วัดราชาธิวาส ที่ไว้วางใจในบริษัท สนับสนุนระบบ Best school  21 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  ให้บริษัทดูแลใช้งาน  ระบบการจัดการเรียนรู้  Best school  21 ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและพร้อมยินดีให้บริการ

   ในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ ร่วมพูดคุยถึง ระบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของบริษัท Star Software ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาสในครั้งนี้

อ่านต่อ...