ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียน “เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ปทุมธานี” สนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู้ Best School 21

Pic1 RE 

   วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายนฤภพ ขันทับไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ  ปทุมธานี  ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการ นายวุฒิพงษ์ การุณ และ นางสาวนันท์นภัส เจริญโพธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษา สพม.เขต  4 ร่วมสนับสนุนและให้โอกาสบริษัท Star software ดูแลใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Best school  21 เป็นปีที่ 2

   โดยมีนายโสภณ  สิทธิโชคสัมพันธ์ Marketing  Manager  Education  Solution ตัวแทนบริษัท Star Software เข้าร่วมให้การบรรยายพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ  7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ  ปทุมธานี

ให้การสนับสนุนระบบ Best School  ด้วยดีมาโดยตลอด  ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 (Best School 21)

   บริษัท Star Software  ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการนายนฤภพ  ขันทับไทย และ โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ  ปทุมธานี  ที่ไว้วางใจในบริษัท สนับสนุนระบบ Best school  21 ด้วยดีเสมอมา และให้บริษัทดูแลใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้ Best school  21 เป็นปีที่ 2  ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติและพร้อมยินดีให้บริการค่ะ 

   ในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียน  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  และทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ ร่วมบรรยายและพูดคุยถึง ระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของบริษัท Star software ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ  ปทุมธานี  ในครั้งนี้ค่ะ

 

 

อ่านต่อ...