ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การยกระดับ คุณภาพการศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560

 Pic9RE_4 Pic8Re_14 

   ด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(....) ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชาณ โรงแรม Royal City อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตนเอง ตลอดทั้งได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมบริหารสถานศึกษา อันเป็นการสร้างบุคลากรหลักในการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 

   โดยบริษัท Star software ได้ส่งทีมงาน  นำโดย

-              นายภาณุพงษ์  นฤเบศไกรสีห์             Senior Technical Support

-              นางสาวกนกพร  บุราษี                       Training Support 


   เข้าร่วมออกบูธ การจัดประชุมสัมมนา วิชาการเรื่อง
เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา ณ โรงแรม Royal City  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ  7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับ จากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู อาจารย์ เป็นอย่างดีการเริ่มต้นโครงการ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถแยกย่อย ออกเป็น  ระบบ ดังนี้

 

Smart Check  

Smart Check  ระบบเช็คชื่อ  ที่สามารถลดปัญหาการใช้กระดาษที่สิ้นเปลืองของทางโรงเรียนโดยนำแท๊บเล็ต สมาร์ทโฟนที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการเช็คและรายงานได้ทุกที่ทุกเวลา

ระบบประกอบด้วย

ระบบเช็คชื่อ (การมาและกลับของนักเรียน)

   ระบบสามารถเช็คชื่อได้ทั้งรูปแบบ การคีย์เลขรหัสนักเรียนเพื่อยืนยันตัวตนหรือการเลือก ระดับชั้น/ห้อง เพื่อกดไอคอนยืนยันสถานะที่หน้าชื่อของนักเรียน พร้อมออกรายงานการมาเรียนขาดเรียนและการมาสายของนักเรียน

ระบบเช็คชื่อ (กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/ชุมนุม)

   คุณครูสามารถสร้างกิจกรรมหรือชุมนุม แล้วลงทะเบียนนักเรียนเข้าในกิจกรรมชุมนุมนั้นๆ เพื่อเช็คชื่อ ยังสามรถสร้างและแนบแบบประเมิน  เพื่อใช้ในการประเมินผู้เรียนในกิจกรรมชุมนุมได้

ระบบบันทึก ( เพิ่ม/ลด คะแนนพฤติกรรม ของนักเรียน)

   ระบบสามารถเลือกด้าน/หมวด/รายการเพื่อเพิ่ม/ลดคะแนนพฤติกรรม โดยระบบจะมีการตั้งค่าเกณฑ์การเพิ่มลดคะแนนให้ตามคู่มือนักเรียน เพื่อบันทึกประวัติเรียกดูได้สะดวกรวดเร็ว

ระบบเช็คชื่อ (กิจกรรม,ประชุม,อบรม ของคุณครู)

   คุณครูหรือฝ่ายบริหารสามารถสร้างกิจกรรมและเลือกรายชื่อคุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าในกิจกรรม เพื่อใช้ในการเช็คชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกรายงานและตรวจสอบสถานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

ระบบแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์

   คุณครูหรือฝ่ายบริหารสามารถแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ให้คุณครูและบุคลากรภายในเรียกดูข้อมูลข่าวสารผ่านระบบได้

นอกจากนี้ ยังมี ระบบ Smart Education SIM  สิทธิพิเศษสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา

-   โทรฟรีไม่อั้นในกลุ่มผู้สมัครภายในโรงเรียน ตลอด 24 ชั่วโมง

-   ฟรีเน็ต 4G ทั้งหมด 3GB ทุกเดือน

   ฟรีเน็ต 4GB 1GB สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป

   ฟรีเน็ต 4GB 1GB สำหรับค้นคว้าข้อมูล (อาทิ Google Youtube) เป็นต้น

   ฟรีเน็ต 4GB 1GB สำหรับฝึกทำข้อสอบ (คลังข้อสอบ.com)

-   มีระบบฝึกทำข้อสอบเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ฟรี!อีกด้วย


   และเนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนรวมถึงผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ จึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัย ความรู้ในหลายด้าน ความรู้ด้านสารสนสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ และความรู้ด้านเทคโนโลยี  

   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ และช่วยการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการดำเนินการให้มีระบบ สื่อสารสนเทศ  และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการประสิทธิภาพทุกกระบวนการเรียนรู้

   โดยในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ร่วมออกบูธ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา ณ โรงแรม Royal City อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและกล่าวถึง ระบบโปรแกรม ที่ช่วยอำนวยความสะดวก มุ่งความก้าวหน้า ให้กับผู้บริหาร คณะครู และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่  21 ต่อไป 


อ่านต่อ...