ข่าวสารและกิจกรรม

บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู้ Best School 21

 Pic1Re_54

 

    ล่าสุด เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2560 นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต  ผู้อำนวยการโรงเรียน บางมดวิทยาสีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์  ร่วมด้วย ท่านรองผ่องพรรณ  จอมศรี  และคณะกรรมการสถานศึกษา สพม.เขต 1  ร่วมสนับสนุนและให้โอกาสบริษัท Star software ดูแลใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Best school  21 เป็นปีที่ 2

    โดยมีนายโสภณ  สิทธิโชคสัมพันธ์  Marketing  Manager  Education  Solution ตัวแทน บริษัท  Star  Software เข้าร่วมให้การบรรยาย พูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ  7  โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทางโรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ให้การสนับสนุนระบบ Best School  ด้วยดีมาโดยตลอด  

   ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 (Best School 21)

   โดย ปัจจุบันโรงเรียนบางมดวิทยาสีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”   มีอาคารเรียน  4 หลัง จำนวน 57 ห้องเรียน อาคารฝึกงาน 1 หลัง 2 ห้อง อาคารเรียนเกษตร 1 หลัง 2ห้อง หอประชุมโรงอาหาร1 หลัง หอประประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามอเนกประสงค์ ห้องน้ำห้องส้วม ชาย หญิง จำนวน 4 หลัง มีที่พักผ่อนดูหนังสือทั่วบริเวณโรงเรียน ห้องพักนักการภารโรง 1 หลัง 8ห้อง จำนวน ข้าราชการ 80 คน ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน นักเรียน 2,040 คน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

   บริษัท Star Software  ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต และ โรงเรียน บางมดวิทยาสีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”   ที่ไว้วางใจในบริษัท สนับสนุนระบบ Best school  21 ด้วยดีเสมอมา และให้บริษัทดูแลใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้ Best school  21 เป็นปีที่ 2  ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติและพร้อมยินดีให้บริการค่ะ  ในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียน  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  และทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ ร่วมบรรยายและพูดคุยถึง ระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของบริษัท Star software ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ณ โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ในครั้งนี้ค่ะ

 

อ่านต่อ...