ข่าวสารและกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงราย ศึกษาดูงาน ระบบคลังข้อสอบ และระบบทดสอบออนไลน์ ของเทศบาลนครเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2560 เทศบาลนครเชียงรายนำโดยท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายท่าน ณรงค์ศักดิ์  เตือนสุวรรณ  ร่วมด้วยท่านปลัดสุรพล  ภู่บุบผา ได้นำคณะผู้บริหารสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย และ ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายศึกษาดูงาน ระบบคลังข้อสอบ และระบบทดสอบออนไลน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อจะได้นำโมเดล เทศบาลนครเชียงใหม่นำไปใช้กับเทศบาลนครเชียงรายต่อไป

    โดยบริษัท Star Software ได้ส่งทีมงาน  นำโดย

-          นายทัศนัย ยิ่งอริยกุล   Training Support  

-          นายอนันท์ มะลิลา        Training Support  

 

    เข้าร่วมให้การอบรม และบรรยายถึง คลังข้อสอบกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดการข้อสอบสำหรับคุณครูทุกท่าน  โดยคุณครูสามารถสร้างชุดข้อสอบตามตัวชี้วัดและพิมพ์ออกเป็นชุดคำถามเพื่อให้นักเรียนตอบในกระดาษคำตอบ หรือนำชุดข้อสอบที่ได้สร้างขึ้นมาให้นักเรียนสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งคุณครูสามารถดูผลการสอบได้ทันที รวมทั้งรายงานต่างๆเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล หรือรายกลุ่มอิงมาตรฐานหลักสูตรรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในส่วนนี้ เป็นคลังข้อสอบกลางของกลุ่ม วิทยาศาสตร์ เพื่อการเก็บข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และนำมาใช้สอบได้ 

 

 Pic1Re_51 Pic10Re_10 

   หลักการและเหตุผล

นั่นคือ การปฏิวัติรูปแบบห้อง ICT จากรูปแบบเดิม ที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดาให้มีระบบซอฟแวร์คลังข้อสอบ และการสอบแบบออนไลน์มายกระดับงานด้านวิชาการ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมายและสามารถวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ลดเวลาในการจัดชุดข้อสอบการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ ทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณการใช้กระดาษของทางโรงเรียนเพื่อเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรลดการตัดต้นไม้ของโลก

   คลังข้อสอบ

เป็นระบบที่ให้ครูมีที่จัดเก็บข้อสอบ โดยสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เป็นไฟล์ MS Word นำเข้าระบบได้โดยตรง โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ ระบบจะแยกข้อสอบที่อยู่ในไฟล์นั้น ออกเป็นทีละข้อให้โดยอัตโนมัติ อาจารย์เพียงกำหนดว่าข้อสอบข้อไหนอยู่ มาตรฐานและตัวชี้วัดอะไร

   การสอบออนไลน์ 

สามารถจัดชุดข้อสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเพื่อ ผลคะแนน O-NET นักเรียนดีขึ้น - ป้องกันการลอกข้อสอบ ระบบมีการสลับข้อ สลับตัวเลือกในแต่ละคนไม่เหมือนกัน - รองรับการสอบผ่านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, แท็บเล็ท, สมาร์ทโฟน - ทราบผลทันทีหลังสอบเสร็จ พร้อมรายงานการวิเคราะห์ ข้อสอบ และ นักเรียน


   รายงานการวิเคราะห์ - รายงานผลการสอบในแต่ละวิชา เรียงตาม ชั้น ห้อง คะแนนที่ได้ - รายงานวิเคราะห์ข้อสอบ แยกตามค่าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก (R) - รายงานที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ที่สอบผ่านหรือไม่ผ่าน ในตัวชี้วัดใด และสามารถสร้างชุดข้อสอบซ่อมตามตัวชี้วัด ที่นักเรียนสอบไม่ผ่านได้โดยอัตโนมัติ

 

   โดยมีผู้ใช้ระบบคลังข้อสอบ อย่างเต็มรูปแบบ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษมากกว่า 3แสนบาท ป้องกันการลอกข้อสอบ มีการสลับข้อสลับตัวเลือก ผลสอบออกมาอย่างรวดเร็วทันใจ โรงเรียนได้นำระบบการสอบออนไลน์มาใช้ทั้งการสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาคและปลายภาค ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่าย มากกว่าแสนบาท รู้ผลการสอบทันที จากเดิมที่นักเรียนจะต้องรอผลการตรวจคำตอบจากคุณครูเป็นเดือน ได้ผลการวิเคราะห์เด็กนักเรียนและข้อสอบทันทีอีกด้วย

   ในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบคลังข้อสอบ และทดสอบตามตัวชี้วัดจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก ชัดเจนในการทำงาน และหมายมุ่งความก้าวหน้า ให้กับผู้บริหาร คณะครู และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

อ่านต่อ...