ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบจัดการคลังข้อสอบ และทดสอบตามตัวชี้วัด” โรงเรียนบางบัวทอง

Pic15Re_11  Pic2Re_45 

   เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ท่านรองบุณฑริก ศรีบุญเรือง และท่านรองเรณู ครุฑไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานใน การอบรมพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 70 ท่าน ระบบจัดการคลังข้อสอบและทดสอบตามตัวชี้วัด ร่วมด้วยกลุ่มผู้อำนวยการ ผู้ประสานงานและจัดทำโครงการพัฒนา ระบบการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคลังข้อสอบ เพื่อสะดวกในการใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และโรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบ จึงจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลสำหรับครูในสังกัด

Pic16Re_3  Pic23Re_1 

ระบบคลังข้อสอบและทดสอบผู้เรียนตามตัวชี้วัด

หลักการและเหตุผล

นั่นคือ การปฏิวัติรูปแบบห้อง ICT จากรูปแบบเดิม ที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดาให้มีระบบซอฟแวร์คลังข้อสอบ และการสอบแบบออนไลน์มายกระดับงานด้านวิชาการ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมายและสามารถวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ลดเวลาในการจัดชุดข้อสอบการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ ทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณการใช้กระดาษของทางโรงเรียนเพื่อเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรลดการตัดต้นไม้ของโลก

คลังข้อสอบ

เป็นระบบที่ให้ครูมีที่จัดเก็บข้อสอบ โดยสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เป็นไฟล์ MS Word นำเข้าระบบได้โดยตรง โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ ระบบจะแยกข้อสอบที่อยู่ในไฟล์นั้น ออกเป็นทีละข้อให้โดยอัตโนมัติ อาจารย์เพียงกำหนดว่าข้อสอบข้อไหนอยู่ มาตรฐานและตัวชี้วัดอะไร

การสอบออนไลน์

- สามารถจัดชุดข้อสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเพื่อ ผลคะแนน O-NET นักเรียนดีขึ้น

- ป้องกันการลอกข้อสอบ ระบบมีการสลับข้อ สลับตัวเลือกในแต่ละคนไม่เหมือนกัน

- รองรับการสอบผ่านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, แท็บเล็ท, สมาร์ทโฟน

- ทราบผลทันทีหลังสอบเสร็จ พร้อมรายงานการวิเคราะห์ ข้อสอบ และ นักเรียน

รายงานการวิเคราะห์

- รายงานผลการสอบในแต่ละวิชา เรียงตาม ชั้น ห้อง คะแนนที่ได้

- รายงานวิเคราะห์ข้อสอบ แยกตามค่าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก (R)

- รายงานที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ที่สอบผ่านหรือไม่ผ่าน ในตัวชี้วัดใด และสามารถ สร้างชุดข้อสอบซ่อมตามตัวชี้วัด ที่นักเรียนสอบไม่ผ่านได้โดยอัตโนมัติ


   โดยมีผู้ใช้ระบบคลังข้อสอบ อย่างเต็มรูปแบบ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษมาก กว่า 3แสนบาท ป้องกันการลอกข้อสอบ มีการสลับข้อสลับตัวเลือก ผลสอบออกมาอย่างรวดเร็วทันใจ โรงเรียนได้นำระบบการสอบออนไลน์มาใช้ทั้งการสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาคและปลายภาค ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่าย มากกว่าแสนบาท รู้ผลการสอบทันที จากเดิมที่นักเรียนจะต้องรอผลการตรวจคาตอบจากคุณครูเป็นเดือน ได้ผลการวิเคราะห์เด็กนักเรียนและข้อสอบทันทีอีกด้วย

   ในการนี้ ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบคลังข้อสอบ และทดสอบตามตัวชี้วัดจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก ชัดเจนในการทำงาน และหมายมุ่งความก้าวหน้า ให้กับผู้บริหาร คณะครู และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในอนาคตอันใกล้ ต่อไป

 

 Pic1Re_49 Pic5Re_24 

อ่านต่อ...