ข่าวสารและกิจกรรม

ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

Pic1Re_47  Pic3Re_37 

   เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม  2559 นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายถึง การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 (Best School 21)

   โดยมีนายรัมยง อนุมานราชธน  ประธานบริษัท Star  Software  ร่วมให้การบรรยาย พูดคุยถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ  7  โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับ  และมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากผู้บริหารและคณะครู อาจารย์ เป็นอย่างดี

หลักการและเหตุผล

   ด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้ที่ต้องให้ได้ทั้งสาระวิชา และได้ทักษะ 3 กลุ่ม คือ

ทักษะชีวิตและการทำงาน

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี การเรียนให้ได้ทักษะ คือการเรียนต้องเป็นการฝึก การฝึกคือการลงมือทำ สัจธรรมการเรียนรู้สมัยใหม่คือ คนเราจะเรียนได้ต้องลงมือทำด้วยตนเองเท่านั้น Leaning by Doing and Thinking  และเป็นการเรียนปฏิบัติให้เกิดทักษะบูรณาการ คือ การออกแบบการเรียนรู้ ที่นำหลายวิชา และทักษะหลายด้านมารวมในกิจกรรมเดียว Teach Less, Learn More

    โรงเรียนจึงจัดทำโครงการ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 ที่ต้องปรับกระบวนการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนจาก Passive Class ให้เป็น Active Class และการปรับกระบวนการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับการจัดกระบวนการ เรียนรู้กับครูทุกคน ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้งานอาชีพในลักษณะสหวิชาชีพ คือการนำผู้แทน กลุ่มอาชีพในชุมชน ท้องถิ่นหรือภูมิภาค ผู้นำชุมชนตลอดจนผู้แทนสถาบันการศึกษา ทั้งสายอาชีวะ และอุดมศึกษาให้มามีส่วนร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพลเมืองในอนาคตให้เป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อยกระดับให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถต่อการ ปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์และ มีคุณธรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นการยกระดับให้ครูผู้สอน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีความรู้และชำนาญอย่างแท้จริงในการวางแผนการดำเนินการสอน การสร้างสรรค์ประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน

 วัตถุประสงค์

1.     นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำแผนกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.     พัฒนาการจัดทำแผนการศึกษา สร้างหลักสูตรการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินและวัดผล โดยเน้นให้ผู้เรียน และผู้สอนสามารถมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

3.     พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครองให้ได้มีส่วนร่วมต่อการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภูมิลำเนาอย่างแท้จริง

4.     ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนการบริหาร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้สามารถดำเนินงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.     เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน การลดปริมาณการใช้กระดาษ (paperless) ในสถานศึกษา โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ เช่น การจัดสอบและ ประเมินผลทาง อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแผนงานและติดตามโครงการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


 ข้อกำหนดและคุณสมบัติเฉพาะของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทั้งหมด 7ระบบ ดังนี้

1.     ระบบจัดทำหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2.     ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

3.     ระบบเช็คชื่อรายคาบและเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรม

4.     ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ

5.     ระบบผู้ปกครองสัมพันธ์

6.     ระบบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์

7.     ระบบงานทะเบียนของนักเรียน/คุณครู


        โดยในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการนำเสนอ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  และทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ ร่วมบรรยายและพูดคุยถึง ระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของบริษัท Star software ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ในครั้งนี้

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...