ข่าวสารและกิจกรรม

วันพบครูของลุก การประชุมผู้ปกครองโรงเรียน ชลกันยานุกูล

Pic2Re_42  Pic3Re_35 

   เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม  2559  นางกมนพรรธน์  ทิพยไกรศรโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  การประชุมผู้ปกครอง และฟังการชี้แจง  การอบรมเชิงปฏิบัติการเช็ครายคาบ  ร่วมด้วย คณะครู อาจารย์และบุคลากรภายใต้สังกัด ผู้ปกครอง  ว่าด้วยเรื่องโครงการพัฒนาระบบการเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรม  เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์  เพื่อให้ทราบประวัติการสอนรายคาบวิชาของครูได้ ทั้งนี้ได้รับความสนใจ จากคณะครูและอาจารย์รวมถึงผู้ปกครอง เป็นอย่างดี

   คำอธิบาย

   ระบบการเช็คชื่อรายคาบ  เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้, คำอธิบาย รายวิชา, มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร, วิเคราะห์ สัดส่วนเวลาเรียน หน่วยการเรียนรู้ปกติ และหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ, บันทึกตารางสอน, ออกรายงาน ตารางสอนอาจารย์, ตารางสอนนักเรียน, ตารางการสอนรายบุคคล, ตารางการสอนแต่ละกลุ่มสาระ กำหนด แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร/ หมวดวิชาเรียน / กลุ่มวิชา สาระแกนกลาง มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แสดงรายละเอียดของแผนการเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน ออกรายงาน รายงาน แผนการเรียนของนักเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน และระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลพฤติกรรม เวลามาเรียนของนักเรียนตั้งแต่มาถึง โรงเรียน บันทึกการเข้าเรียนรายวิชารายคาบเรียน และเวลาออกจากโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนใช้สำหรับ บันทึกข้อมูลพฤติกรรมของครูการบันทึกเวลา และรายละเอียดการสอนรายคาบเรียนของครู เพื่อให้ผู้บริหาร ครู สามารถจัดทำเป็นแฟ้มรายงานการสอน รายคาบของครูสำหรับการนิเทศการศึกษาสำหรับครู และยังใช้เป็น แฟ้มสะสมผลงานของครูเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ในการเลื่อนขั้นตำแหน่งและขั้นเงินเดือน นอกจากนี้ยัง

   - สามารถสรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนในแต่ละรายวิชา เพื่อใช้ประกอบในการออกใบ ปพ.5 ได้

   - สามารถสรุปและ Export ไฟล์ เพื่อรวบรวมเนื้อหา/บทเรียน ที่ครูแนบไฟล์สอนในแต่ละคาบวิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษาได้

   - ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

   ประโยชน์ที่ได้รับ

   1. มีเครื่องมือสำหรับช่วยคุณครูบันทึกและค้นหาเวลาเข้าเรียนของนักเรียน ตั้งแต่มาถึง โรงเรียน บันทึกการเข้าเรียนรายวิชารายคาบเรียน และเวลาออกจากโรงเรียน

   2. มีเครื่องมือสำหรับช่วยคุณครูบันทึกและค้นหาเวลาการมาสอนของครูพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด การสอนเป็นรายคาบได้

   3. มีเครื่องมือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูรายละเอียด บันทึกการขาดเรียนรายวิชา การลาหยุด พร้อมแนบเอกสารสื่อการสอนและ ใบลาต่าง ๆ ได้

   4. ฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการมาเรียนได้ทันที

   5. ออกรายงานรายชื่อนักเรียนมาสาย ขาดเรียน ของนักเรียน ตามช่วงวันที่

   6. ออกรายงานสถิติการมาเรียนสรุปตามชั้นปี ตามระดับชั้น ขาดเรียนเกินกำหนด

   7. ออกรายงานแบบบันทึกการสอนและสรุปจำนวนนักเรียนประจำวัน

   8. มีเครื่องมือสำหรับช่วยครูวิชาการ สามารถวิเคราะห์คุณภาพการสอนของครูเป็นรายบุคคล รายวิชาได้

 

   โดยในการนี้บริษัท  Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบบันทึกเวลาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน (Bestschool  Checktime System) หนึ่งใน ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกล่าวถึงระบบโปรแกรม ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ชัดเจนในการทำงานมุ่งความก้าวหน้า สะดวกให้กับผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะครู และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในอนาคตอันใกล้ ต่อไป

อ่านต่อ...