ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำการสอบออนไลน์

 Pic1Re_39 Pic3Re_33 
 Pic6Re_17

Pic5Re_21 


 

เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2559  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ทำการสอบออนไลน์ โดยใช้ระบบของบริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด  ในการนี้ผู้บริหารของกองการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมซึ่งมีโรงเรียนที่จัดทำการสอบ 2 โรงเรียนได้แก่

-          โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง

-          โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

โดยโรงเรียนในเทศบาลเชียงใหม่มี ทั้งหมด 11 โรงเรียน  คือ

-          โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

-          โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ

-          โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

-          โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

-           โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน

-          โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

-          โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง

-          โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง

-          โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

-          โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง

-          ศูนย์เด็กเล็กหนองหอย

 

             โดยโรงเรียนที่เหลือ  ได้เริ่มทยอยสอบ ตั้งแต่วันที่  7 - 18 มีนาคม 2559ระบบ Online ผลการทดสอบออนไลน์ ยังเป็นการช่วยบอกถึงระดับสถิติที่ทำได้ และเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ  สามารถรายงานคะแนนผลสอบและแบ่งกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด เพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกัน  ในการสอบครั้งนี้  ระบบอินเตอร์เน็ตใช้ได้ดี  ไม่มีปัญหาใดๆ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  จึงส่งผลให้การสอบ Online ครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี

             ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

             ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

             อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

             ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

             คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

             โดยในการนี้ทางบริษัท Star software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

 

อ่านต่อ...