ข่าวสารและกิจกรรม

การส่งมอบโปรแกรมตรวจข้อสอบ (Check Mark G2) พร้อมอุปกรณ์ ณ เทศบาลนครเชียงใหม่

Pic1Re_36  Pic7Re_12 

มื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 คุณอภิรดี  มิตรวงษา ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้ารับการส่งมอบโปรแกรมตรวจข้อสอบ  Check Mark  พร้อมอุปกรณ์ ณ เทศบาลนครเชียงใหม่  โดยบริษัท Star software ได้ส่งทีมเข้าร่วมให้การอบรมในครั้งนี้ นำโดย 

-          นายณัฐพล  รุ่งพิทักษ์ไพศาล  Training Support Manager

-          นายณัฐพงศ์ ชุ่มแสง Training Support และ

-          นางวรัญญา ค่อยประเสริฐ Training Support  สาขาเชียงใหม่

ได้เข้าร่วมการส่งมอบโปรแกรมและให้การอบรมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

 Check Mark G2

            ระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือของคุณครูสำหรับตรวจข้อสอบ โดยนำภาพกระดาษคำตอบที่ได้จากการสแกนมาตรวจและประมวลผลสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจข้อสอบให้เสร็จเร็วกว่าการตรวจด้วยมือ ซึ่งคุณครูสามารถเห็นผลการสอบได้ทันทีจากระบบ รวมทั้งรายงานเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล หรือรายกลุ่ม อิงมาตรฐาน อาทิ รายงานคะแนนมาตรฐาน T-Score ตามการแบ่งกลุ่ม ข้อสอบ/คำตอบ  รายงานคำนวณคะแนนรวม รายงานจัดเรียงลำดับรายชื่อผู้เข้าสอบตามลำดับ และเกณฑ์ที่กำหนด  รายงานคะแนนและจัดเรียงแยกตามวิชา,ห้อง รายงานวิเคราะห์ค่าสถิติ สามารถคำนวณหาค่าความยาก(p),อำนาจจำแนก (r), ค่าความเชื่อมั่นได้ เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบวางแผนการออกข้อสอบที่มีคุณภาพสามารถวัดผลได้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์                                                   

·         คุณครูสามารถประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมากในการตรวจข้อสอบ

·         คุณครูสามารถวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว

·         คุณครูสามารถวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบได้สะดวกและรวดเร็ว

·         ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า

 

การตรวจสอบความถูกต้อง

·         แสดงผลการตรวจคำตอบที่ผิดปกติเป็นรายบุคคล ในกรณีต่างๆกัน  เช่น

·         การเลือกคำตอบมากกว่า 1 ข้อ

·         การเว้นว่างไม่ทำข้อสอบ

·         ตรวจสอบการฝนรหัสประจำตัวผิด

·         สามารถเรียกดูภาพกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเป็นรายบุคคลได้ทันที

รายงานผลการตรวจ

·         รายงานคะแนนมาตรฐาน  T-Score  ตามการแบ่งกลุ่มข้อสอบ/คำตอบ

·         รายงานคำนวณคะแนนรวม

·         รายงานจัดเรียงลำดับรายชื่อผู้เข้าสอบตามลำดับ และเกณฑ์ที่กำหนด

·         รายงานคะแนนและจัดเรียงแยกตามวิชา,ห้อง

·         รายงานวิเคราะห์ค่าสถิติ สามารถคำนวณหา ค่าความยาก(p), อำนาจจำแนก (r),ค่าความเชื่อมั่นได้

 

                บริษัท Star Software รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมให้การฝึกอบรม โปรแกรมตรวจข้อสอบ Check Mark  ครั้งนี้ เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนที่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

อ่านต่อ...