ข่าวสารและกิจกรรม

สตาร์ซอฟท์แวร์ ถวาย....ระบบสนับสนุนการจัดการ การเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ให้กับ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 Pic1Re_11 Pic3Re_11 
 Pic5Re_8 Pic4Re_9 

พระราชวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พระครูสิริธรรมนิเทศก์  ประธานแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  7 มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย พระอาจารย์ และคณะสงฆ์ รวมถึงบุคลากรภายใต้สังกัด เข้าร่วมฟังการอบรม ระบบสนับสนุนการจัดการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการคืนสิ่งดีดี สู่สังคม  และเป็นการขยายผล  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาวงการศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในนามบริษัท  Starsoftware  ด้วยจิตศรัทธาในหลักพระพุทธศาสนา จึงร่วมสร้างบุญ กุศลต่อยอด วงการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความก้าวหน้า ในวงการศึกษาไทยในขณะนี้  ด้วยการ ถวายระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เพื่อวิเคราะห์และพ้ฒนาศักยภาพผู้เรียน" ให้กับ โรงเรียน พระปริยติธรรม มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ที่วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีนายรัมยง อนุมานราชธน ประธานบริษัท Starsoftware และ นางสาว ณปัทม์  อาบทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Starsoftware  เข้าร่วมพูดคุย อธิบายภาพรวมของตัวระบบสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ทั้งนี้บริษัท Starsoftware ได้ส่งทีมงานเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา ICT  และอธิบายถึง ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นำทีมโดย

-               นายเอกธนัช  ชอบการกิจ  Training  Support  Manager

-               นายกิตติ  ตาแดง  Training Support

-               นายภัทรกร  ซื่อตรง Training Support

ทั้งนี้ได้รับต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู พระอาจารย์ เป็นอย่างดี

การเริ่มต้นโครงการ  ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็น 6 ระบบ ดังนี้

1)      ระบบจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2)      ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล

3)      ระบบรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายคาบ

-        ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ

-        ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของนักเรียนและครู

-        ระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุครุภัณฑ์

1)      ระบบจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ช่วยคุณครูในการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการแนะนำของคุณครู  เกิดทักษะชีวิตและอาชีพเท่าทันเทคโนโลยี ในขณะที่คุณครูสามารถประเมินพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยได้อย่างครบถ้วน

2)      ระบบจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล

คุณครูสามารถวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนรายบุคคลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านระบบการทดสอบที่คุณครูสามารถจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งจัดเก็บ คลังข้อสอบ คลังบทเรียน  เพื่อให้เป็นคลังความรู้อันล้ำค่าของโรงเรียนสืบไป

3)      ระบบรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายคาบ

เพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถตรวจสถานะและประวัติ การเข้าเรียนรายคาบตลอดจนพฤติกรรมของนักเรียนได้ นอกจากนี้ ระบบยังบันทึกประวัติการสอนของคุณครู เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศการสอนได้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขอย่างทันท่วงที

                (3.1) ระบบจัดทำแผนและติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ

                ผู้บริหารสามารถติดตามโครงการว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนสร้างระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในแต่ละด้านได้ตลอดเวลา และลดการใช้กระดาษ การจัดทำแผนสามารถทำได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                (3.2)  ระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุครุภัณฑ์

                -  บันทึกรายชื่อพัสดุได้ไม่จำกัด

                - ระบุรายละเอียดในการขอซื้อ/ ขอจ้าง

                - บันทึกขออนุมัติซื้อพัสดุ/จ้าง รายการต่างๆได้ไม่จำกัด

                - สามารถพิมพ์บาร์โค้ดที่เป็นรหัสครุภัณฑ์ เพื่อนำไปติดกับตัวครุภัณฑ์ได้

                - คำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ได้

               (3.3) ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของนักเรียนและครู

-  ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของนักเรียน

                มีระบบรวบรวมและจัดเก็บผลงานของนักเรียนอย่างเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกรวดเร็วต่อการค้นหาและนำข้อมูลมาใช้ สามารถแสดงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆของผู้เรียนรายบุคคลได้

-  ระบบแฟ้มประวัติ/สะสมผลงานของครู

เป็นแหล่งเก็บประวัติการศึกษาประวัติการรับราชการ ประวัติการสัมมนา การอบรมหรือการศึกษาดูงาน ประวัติ การสอน สามารถสะสมผลงาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวนำมาเป็นเอกสารประกอบการประเมิน คุณลักษณะ หรือผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนให้ สมบรูณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัย ความรู้ในหลายด้าน ความรู้ด้านสารสนสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ และความรู้ด้านเทคโนโลยี

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ และช่วยการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการดำเนินการให้มีระบบ สื่อ สารสนเทศ  และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการประสิทธิภาพทุกกระบวนการเรียนรู้

โดย ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภากโร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้ให้แง่คิด แนวความรู้ อธิบายถึง CSR แนวพุทธ สมดุลความสุขแห่งชีวิตว่า หลักพุทธธรรมที่เชื่อมโยงกับ CSR และนำไปดำเนินการเพื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคองค์กรธุรกิจ ได้แก่

1. หลักมัชเฌนธรรม คือ ธรรมที่เป็นความจริงตามธรรมชาติ เช่น ไตรลักษณ์ ขันธ์ 5

2. หลักวินัย เป็นหลักการจัดระเบียบชีวิตและวางระบบ

3. หลักธรรมเพื่อปัจเจกบุคคลเป็นหลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคน เช่น โยนิโสมนสิการ อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4

4. หลักพุทธธรรมเพื่อสังคม ได้แก่ สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 และพัฒนาไปสู่ความสมดุลเชิงพุทธ สามารถจัดการและดูแลชีวิตที่ดีร่วมกัน เมื่อคนในมีความสุข สังคมโดยรวมย่อมมีความสุขไปด้วยโดยเป็นแนวคิดที่ดี ที่พระอาจารย์ท่านฝากไว้เพื่อเป็นหลักในการทำ CSR วงการธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคนในสังคมทุกวันนี้ได้อีกด้วย

ทางบริษัท  Starsoftware  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ได้มีการอบรม  ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9550000101077

 

 

อ่านต่อ...