ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมคลังข้อสอบกลางสำหรับ โรงเรียนในกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 Pic2Re_6 Pic3Re_9 
 Pic7Re_8 Pic10Re_6 
 Pic2Re_7 Pic18Re 
 Pic21Re Pic25Re 

นายสุวิทย์ มูลคำ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ ศน.อุไรวรรณ ภูเจริญ ผู้ประสานงานและจัดทำ โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคลังข้อสอบ เพื่อสะดวกในการใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และโรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบ จึงจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล สำหรับครูในสังกัด จำนวน 150 คน

โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน  

การอบรมคลังข้อสอบกลางสำหรับโรงเรียนในกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 รุ่นที่ 1และ 2  จัดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3

 เมื่อวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-16.30 . โดยบริษัท สตาร์ฟซอฟท์แวร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมให้การอบรมในครั้งนี้ นำโดย 

นายภานุพงษ์  นฤเบศไกรสีห์  Senior Technical Support

ชัชชญา สอนใจ Training Support  และ

นางสาวกนกพร บุราษี Training Support.

การอบรมนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น  32  โรงในจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 1 โดยการอบรมครั้งนี้  แบ่งคณาจารย์ออกเป็น  2 รุ่นรุ่นที่ 1 และ 2 มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2558 เฉลี่ยวันละ  70 คน เนื่องด้วยข้อจำกัดทางสถานที่ และเพื่อให้การอบรมคลังข้อสอบ เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพของความรู้ ความเข้าใจในตัวระบบคลังข้อสอบออนไลน์  อย่างทั่วถึง จึงแบ่งคณาจารย์ออกเป็น 2 รุ่นดังกล่าว

โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปไฟล์  Microsoft  Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ คุณครูให้นักเรียนสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท

สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน อาทิ รายงานวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อสอบและตัวเลือก รายงานวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 (นนทบุรี) ได้รับความร่วมมือ และความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรม

เป็นอย่างมาก จากผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งสิ้น 32 โรงเรียน ที่เข้ารับฟังการอบรมและทดสอบเล่นระบบตามที่ผู้อบรมได้ทำการสอนและดูแลคณะครู อาจารย์

อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการอบรม 2 วัน

บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์ ของ สพป.เขต 1 ครั้งนี้ เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนที่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมก้าวเข้าสู่

การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค Sever Down ในช่วงก่อนการอบรม แต่ Teamwork  Starsoftware ก็สามาถแก้ไขปัญหาจนสามารถให้การดำเนินการอบรมนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

เพราะเราศรัทธาและเชื่อมั่น ใน The powerful of teamwork  ทุกอุปสรรคปัญหา เราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ค่ะ

 

 

อ่านต่อ...