ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสอบออนไลน์และการสร้างสื่อ ICT ให้นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ รร.หอพระ ณ ห้องคอมพิวเตอร์

Pic2Re_5  Pic5Re_4 

มื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2558 กลุ่มนักศึกษาภายใต้สังกัด มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าศึกษาเยี่ยมชมการใช้ระบบการทดสอบออนไลน์ และการสร้างสื่อ  ICT เพื่อจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโมดุล 7 และฝึกประสบการณ์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายณรงค์  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนายสมประสงค์  อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษา และอาจารย์ระวิวรรณ เคนขยัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะคอยต้อนรับ  ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ใช้ระบบการทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย 

โดยบริษัท สตาร์ฟซอฟท์แวร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมให้การอบรม นำโดย นายอดิรุทธ์ คุงดิน Sales and Training Support และ นางวรัญญา  ค่อยประเสริฐ Training Support.

ให้การดูแล เอาใจใส่น้องๆอย่างใกล้ชิด และฝึกประสบการณ์การสร้างสื่อ ICT ครั้งนี้เป็นอย่างดี

โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

 อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

 ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้(Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology  ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน  เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered) การศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับต้อนรับเป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากคณะนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมและ ฝึกประสบการณ์ การสร้างสื่อ ICT และเรียนรู้การทดสอบระบบออนไลน์ 

ในครั้งนี้ บริษัท Starsoftware เชื่อว่าการเข้ารับการฝึกอบรม สร้างประสบการณ์ และการเยี่ยมชมศึกษาดูงานของน้องๆนักศึกษา จะเกิดความรู้ ความเข้าใจ

ประโยชน์ที่ได้รับนั้น ไม่มากก็น้อยในมุมของน้องนักศึกษา เพื่อเป็นฟันเฟือง ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางการศึกษาของไทยต่อไป

อ่านต่อ...