ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนแก่งคอย และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

 

Pic3Re_5  Pic8Re_7 
 Pic6Re_3  Pic16Re_1
 Pic10Re_5  Pic1Re_5

 

 

เมื่อวันที่  29 ..58  นางสาวจงจิตร ชมพูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอยร่วมด้วย นายสำราญ ซื่อตรง รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาวรจนา สุวรรณภา รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ และคณะครู อาจารย์ ร่วมด้วย นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก นำคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชม การใช้ระบบการทดสอบออนไลน์ ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายณรงค์  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนายสมประสงค์  อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษา และอาจารย์ระวิวรรณ เคนขยัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะคอยต้อนรับ  ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ใช้ระบบการทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีนายรัมยง อนุมานราชธน ประธานบริษัท Starsoftware และ นางสาว ณปัทม์  อาบทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Starsoftware  เข้าร่วมพูดคุยถึงการใช้ระบบทดสอบออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

โดยทางบริษัท Starsoftware ได้ส่งทีม Application  Development  นำโดย นายกฤษฎา รอดทัพ SA/Technical Support Manager และนายวุฒิชัย  พุ่มพวง Application Development  เข้าร่วมพูดคุย และบรรยายถึง การศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู อาจารย์ เป็นอย่างดี

ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy)ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technologyให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

โดยในการนี้ ทางบริษัท Starsoftware หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและ

เป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

 

อ่านต่อ...