ข่าวสารและกิจกรรม

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เยี่ยมชมบูธห้องทดสอบออนไลน์ ดูนักเรียนตาบอดสอบออนไลน์ ในการจัดงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 

Pic3Re_2  Pic1Re_2 
 Pic4Re_2  Pic5Re_2
 Pic10Re_3  Pic19Re
 Pic11Re_4  Pic15Re_3

เมื่อวันที่  23 ..2558  ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเปิดงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้สู่สังคมถึงความก้าวหน้าการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล โดยในการนี้ ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์  ผู้อำนวยการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และนายชัยอนันต์ แก่นดี  ผู้อำนวยการสำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย(สมป.) เข้าเยี่ยมชมบูธ ห้องทดสอบออนไลน์  ดูนักเรียนตาบอดสอบออนไลน์ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ (สพม.34) และการสอนทางไกล ในการจัดงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายณรงค์  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ และนายสมประสงค์  อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษา และอาจารย์ระวิวรรณ เคนขยัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนหอพระ และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบ การทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย โดยภายในการจัดงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย ณ กระทรวงศึกษาธิการนี้  ได้รับความสนใจจาก ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)และคณะ และท่านผู้อำนวยการสำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย(สมป.)และประชาสัมพันธ์ สพฐ. ให้กำลังใจและเยี่ยมชมบูธ ห้องทดสอบออนไลน์ ดูระบบการสอบและดูนักเรียนตาบอดสอบออนไลน์ โดยจัดขึ้นในโซนที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้สู่สังคมถึงความก้าวหน้าการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล และสร้างเสริมการเรียนรู้แนวทางใหม่ ๆ ที่สอดรับกับสถานการณ์ของประเทศในยุคปฏิรูป รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคตของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบข้อคิดแนวทาง "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอย่างจริงจัง จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในโชนต่าง ๆ ได้แก่

โซนที่ 1) การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้

โชนที่ 2) การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

โซนที่ 3) การพัฒนาคุณภาพครู

โซนที่ 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โซนที่ 5) การขยายโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

โซนที่ 6) การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

โซนที่ 7) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โซนที่ 8) การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ

และโซนที่ 9) การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับแนวทาง มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทยโดยได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้นมา เพราะการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ และวิธีการใหม่ให้ชัดเจน โดยนำศักยภาพที่มีอยู่เดิมซึ่งมีทั้งบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนผู้บริหาร และสถานประกอบการต่าง  ๆ มาเป็นแรงขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศทั้งระบบให้ได้ตามนโยบายรัฐบาล โดยรัฐบาลจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลดขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ดูแลเรื่องกฎหมาย และให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะทำให้ทุกอย่างสามารถเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเรื่องของศึกษาการวิจัย ค้นคว้าและพัฒนา ที่ทุกฝ่ายทั้งสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน จะต้องร่วมกันจัดหมวดหมู่ใหม่ เพื่อให้มีงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการและได้ผลสัมฤทธิ์ที่คุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง

 โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน

 อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

ทางบริษัท Starsoftware หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

 

 

อ่านต่อ...