ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง-กระบี่)

 Pic_1Re_5 Pic_2Re_4 
 Pic_3Re_1 Pic_4Re_1 

อดีตท่าน ผอ. ไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (จังหวัดตรัง-กระบี่) และผู้จัดทำโครงการ นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20-23 เมษายน 2558 ณ ห้องภัทรพร โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยบริษัท สตาร์ฟซอฟท์แวร์ ได้ส่งทีมเข้าร่วมให้การอบรมในครั้งนี้ นำโดย นายภานุพงษ์ นฤเบศไกรสีห์ Senior Technical Support, นายภัทรกร ซื่อตรง Training Support และ นางสาวกนกพร บุราษี Training Support.

โดยครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 28 โรงในจังหวัดตรังและกระบี่ ซึ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยการอบรมครั้งนี้ แบ่งคณาจารย์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาระ ทำการอบรมในวันที่ 20-21 เมษายน 58 จำนวน 112 คน ส่วนที่สอง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาระ ทำการอบรมในวันที่ 22-23 เมษายน 58 จำนวน 112 คน โดยวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้จัดการอบรมในเรื่อง การวิภาคข้อสอบกลุ่มแรก หลักการสร้างข้อสอบที่ดีควรทำอย่างไร และวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้จัดการอบรม บรรยายในเรื่อง ทำการสร้างข้อสอบ เข้าสู่ระบบ ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ในส่วนแรก ส่วนวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้จัดการอบรมในเรื่อง การวิภาคข้อสอบ หลักการสร้างข้อสอบที่ดีควรทำอย่างไร และวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้จัดการอบรม บรรยายในเรื่อง ทำการสร้างข้อสอบ เข้าสู่ระบบ ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ในส่วนที่สอง โดยได้ข้อสอบรอบละ 1000 ข้อ รวมทั้งสิ้นสองรอบ ประมาณ สองพันข้อที่ใช้ได้ในระบบ เป็นการอบรมการใช้งานคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระ

โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ คุณครูให้นักเรียนสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสอทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน อาทิ รายงานวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อสอบและตัวเลือก รายงานวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้ ประโยชน์ โรงเรียน ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา คุณครู ลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลาเย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (จังหวัดตรัง-กระบี่) นี้ ได้รับความร่วมมือ และความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรมเป็นอย่างมาก จากผู้บริหารและคณจารย์ทุกท่าน รวมทั้งสิ้น 28 โรงเรียน ที่เข้ารับฟังการอบรมและทดสอบเล่นระบบตามที่ผู้อบรมได้ทำการสอนและดูแลคณะครู อาจารย์ อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการอบรม 4 วัน ซึ่งบริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์ ของ สพม.เขต 13 ครั้งนี้ เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนที่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ...