ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู่ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุล ของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Image2Re  Image5Re 
 Image8Re Image9Re 
 Image10Re_1  

เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2558 นายณรงค์ เพชรล้ำ หัวหน้ากลุ่มแผนและงบประมาณ 1 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ร่วมด้วยนายเฉลิมพล ศรีโยธิน ครู คศ.1 เข้าร่วมฟังการประชุม และแสดงทรรศนะ เชิงการถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครั้งนี้ด้วย

โดยทางบริษัท Starsoftware ได้ส่งทีม Application Development นำโดย นายกฤษฎา รอดทัพ SA/Technical Support Manager และนายวุฒิชัย พุ่มพวง Application Development เข้าร่วมสัมมนา และบรรยายถึง การศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ 7 โมดุลของโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย ทั้งนี้ได้รับต้อนรับเป็นอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาและบรรยายให้ความสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นจำนวนมาก

ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้(Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

กระบวนการเรียนรู้ในยุคการผลิตแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการพัฒนาต่อยอดคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นใช้อำนวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพในการดำรงชีวิต หากเหลือก็คิดกลยุทธ์การโฆษณาและจัดจำหน่ายกับกลุ่มที่มีบริบทเหมือนหรือใกล้เคียงกัน มิฉะนั้นคนหรือ กลุ่มบุคคล ประชาชนในชาติ จะกลายเป็นผู้ซื้อและผู้บริโภค เสียดุลทางเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือถูกจูงทางความคิดทางสติปัญญาเพราะคิดไม่เป็น ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงต้องเปลี่ยนจาก Passive Learning มาเป็น Active Learning ตามกระบวนการของ Five Steps ประกอบด้วย การสร้างประเด็นคำถามและคาดเดาคำตอบ(Learn to Question) การสืบค้นและรวบรวมความรู้(Learn to Search) การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (Learn to Construct) การสรุปผล การเรียนรู้และนำเสนอ(Learn to Communicate) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service) โดยอาศัยทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักการวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องศึกษา ค้นคว้าทดลอง หรือวิจัยเชิงคุณภาพตามความถนัดและสนใจเฉพาะด้านของบุคคล นำผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้กลุ่มคนในสังคมใช้พเอพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอนจะมีการประยุกต์นำเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศมาช่วยการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

อ่านต่อ...