ข่าวสารและกิจกรรม

อบจ.พิษณุโลกนำคณะครู ผู้บริหารศึกษาดูงานการสอบ online ร.ร.หอพระ เป็นการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาของเศรษกิจพอเพึยงด้านอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

 

 Pic2Re_1 Pic3Re 
 Pic5Re

Pic4Re 

 

 Pic7Re_3 Pic8Re 
 Pic9Re Pic11Re_2 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นายณรงค์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนายสมประสงค์ อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษาและอาจารย์ระวิวรรณ เคนขยัน หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนหอพระ และคณะให้การต้อนรับ คณะครูและอาจารย์ภายใต้สังกัด อบจ.พิษณุโลก ที่ให้ความสนใจศึกษาดูงาน ระบบทดสอบออนไลน์ ณ โรงเรียนหอพระ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบ การทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน ทั้งนี้คณะครูและผู้บริหาร ทดลองสอบออนไลน์จากมือถือและแทปเล๊ตที่แต่ละท่านเตรียมมา ซึ่งการทดลองระบบการทอสอบออนไลน์นี้ ได้รับความสนใจจากคณะครูและอาจารย์ภายใต้สังกัด อบจ.พิษณุโลก โดยมีนายสมประสงค์ อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษาและอาจารย์ระวิวรรณ เคนขยัน หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน หอพระ คอยตอบข้อสักถาม และใส่ใจรายละเอียดอย่างใกล้ชิดกับคณาจารย์ทุกท่าน เพื่อให้ระบบการทดสอบออนไลน์ อำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการสอบแต่ละครั้ง และก่อให้เกิดประโยชน์ถึงเรื่อง การใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงการการศึกษาของประเทศ ซึ่งจำนวนคณะครูอาจารย์ อบจ.พิษณุโลกที่ศึกษาดูงานครั้งนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 62 คน ผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ และทางบริษัท Starsoftware หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการทดสอบออนไลน์ จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

อ่านต่อ...